Tài liệu trình bày một cách có hệ thống các văn bản hướng dẫn mới nhất của Ban Chấp hành Trung ương về tổ chức đại hội các chi bộ đảng như: điều lệ Đảng Cộng sản, quy chế bầu cử,…; đồng thời giới thiệu một số tình huống thường gặp liên quan đến việc tổ chức đại hội chi bộ và một số mẫu văn bản trong hồ sơ tổ chức đại hội chi bộ.

Nội dung cuốn sách được kết cấu gồm ba phần:

Phần thứ nhất: Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức đại hội chi bộ;

Phần thứ hai: Một số tình huống thường gặp liên quan đến tổ chức đại hội chi bộ;

Phần thứ ba: Một số mẫu văn bản đại hội chi bộ.