Tài liệu nghiên cứu các văn kiện Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (Dùng cho cán bộ chủ chốt và báo cáo viên)

Tài liệu nghiên cứu các văn kiện Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (Dùng cho cán bộ chủ chốt và báo cáo viên)
Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
Số trang: 367 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: 12/2022
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, họp từ ngày 03/10/2022 đến ngày 09/10/2022 tại Thủ đô Hà Nội, đã thảo luận và thông nhất thông qua: Nghị quyết số 27-NQ/TW về tiếp xúc xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 28-NQ/TW về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 29-NQ/TW về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tâm nhìn đến năm 2045. Đồng thời thông qua nội dung cơ bản các kết luận về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2022; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách năm 2023; kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2023 -2025; phương án điều chỉnh tiền lương, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công trong năm 2023; Định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 -2023, tầm nhìn 2050. Để giúp các cán bộ chủ chốt và báo cáo viên nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện nội dung văn kiện Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng tổ chức biên soạn, phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản Tài liệu nghiên cứu các văn kiện Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (dùng cho cán bộ chủ chốt và báo cáo viên). Trên cơ sở nội dung các nghị quyết, kết luận và các đề án liên quan, cuốn tài liệu tập trung phân tích theo bốn chuyên đề:

  - Chuyên đề 1: Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới: Tập trung làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về nhà nước pháp quyền và Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; phân tích thực trạng xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đề ra quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

  - Chuyên đề 2: Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới: Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 30/7/2007 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị; làm rõ quan điểm, mục tiêu, nhiẹm vụ, giải pháp, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới.

  - Chuyên đề 3:Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045: Phân tích cơ sở lý luận và thực tiễn và chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đánh giá kết quả thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020, từ đó đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

  - Chương 4: Định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050: Nêu bật sự cần thiết phải định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đánh giá thực trạng phát triển và tổ chức không gian phát triển đất nước giai đoạn 2011 – 2020, từ đó đề ra những định hướng chủ yếu của quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Trần Quốc Vượng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại (Ban Tuyên giáo Trung ương)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Phan Thăng An (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Lê Văn Lợi (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tiểu ban văn hóa, Xã hội, Con người (Hội đồng Lý luận Trung ương)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
  Giá tiền: 301.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ