Thuật ngữ lý luận chính trị

Thuật ngữ lý luận chính trị
Tác giả: Nguyễn Đình Thuận
Số trang: 476 trang
Giá tiền: 274.000 đ
Xuất bản: 11/2023
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Công tác giáo dục lý luận chính trị là một trong những bộ phận hợp thành của công tác tư tưởng của Đảng, góp phần hình thành, phát triển và hoàn thiện đường lối chính trị và bảo đảm vai trò lãnh đạo của Đảng đối với toàn xã hội.

  Lý luận chính trị là hệ thống tri thức về lĩnh vực chính trị, gồm những tri thức tổng hợp, liên ngành mang tính đảng, tính giai cấp rõ rệt. Do đó, so với các ngành khoa học khác, những thuật ngữ lý luận chính trị có tính tư duy cao thể hiện ở tính khái quát hóa, trừu tượng hóa và tính dự báo khoa học.

  Nắm được những khái niệm cơ bản về các thuật ngữ lý luận chính trị sẽ góp phần củng cố thế giới quan, nhân sinh quan, phương pháp luận khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị, củng cố niềm tin vào Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa; từ đó, nâng cao tầm nhìn, tư duy, phương pháp, kỹ năng lãnh đạo, quản lý và vận dụng vào thực tiễn đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân.

  Với mục đích trang bị những kiến thức cơ bản về lĩnh vực lý luận chính trị, xây dựng công cụ tra cứu phục vụ quá trình học tập và nghiên cứu của bạn đọc, với cách trình bày có hệ thống, cuốn sách Thuật ngữ lý luận chính trị của TS. Nguyễn Đình Thuận đã giải thích thông tin về các thuật ngữ lý luận chính trị theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu các mục từ cơ bản về các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các từ thông dụng trong các ngành lý luận chính trị như triết học Mác - Lênin, kinh tế chính trị Mác - Lênin, chủ nghĩa xã hội khoa học, về hệ thống chính trị, nhà nước và pháp luật…

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Tỉnh ủy Vĩnh Long
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Trần Đăng Sinh - TS. Nguyễn Thị Thúy Hằng - TS. Trần Thị Hà Giang
  Giá tiền: 129.000 đ
  Tác giả: Trần Lê Văn
  Giá tiền: 174.000 đ
  Tác giả: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Trương Văn Huyền
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Quách Tấn - Quách Giao
  Giá tiền: 133.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Võ Văn Sen (Chủ biên), Hà Minh Hồng, Trần Thuận, Trần Nam Tiến, Phạm Ngọc Trâm
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Phong Lê
  Giá tiền: 136.000 đ
  Tác giả: TS. Vũ Dương Thúy Ngà (chủ biên)
  Giá tiền: 144.000 đ
  Tác giả: Nhiều tác giả
  Giá tiền: 127.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Hội đồng Lý luận Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tập thể tác giả
  Giá tiền: 436.900 đ