Thường thức về các tổ chức trong hệ thống chính trị

Thường thức về các tổ chức trong hệ thống chính trị
Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Số trang: 132 trang
Giá tiền: 49.000 đ
Xuất bản: Tháng 12/2022
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Hệ thống chính trị là vấn đề trung tâm của đời sống chính trị, có liên quan đến chế độ chính trị, bản chất của nền chính trị, đặc biệt là cách thức tổ chức và vận hành đời sống chính trị của mỗi quốc gia. Hệ thống chính trị ở Việt Nam gồm có: Đảng Cộng sản Việt Nam; Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

  Cuốn sách Thường thức về các tổ chức trong hệ thống chính trị gồm 4 phần:

  Phần I: Giới thiệu những vấn đề chung về hệ thống chính trị Việt Nam như: quan niệm về hệ thống chính trị; các đặc điểm cơ bản; cơ chế vận hành… của hệ thống chính trị Việt Nam.

  Phần II: Giới thiệu về Đảng Cộng sản Việt Nam: quá trình hình thành và phát triển của Đảng; mục tiêu, lý tưởng của Đảng; vị trí, vai trò, chức năng của Đảng Cộng sản Việt Nam;  các nguyên tắc tô chức và hoạt động của Đảng; Điều lệ, cương lĩnh chính trị, cơ cấu tổ chức… của Đảng Cộng sản Việt Nam.

  Phần III: Giới thiệu những vấn đề cơ bản về Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam như: sự hình thành và phát triển của Nhà nước; vị trí, vai trò, bản chất, chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước trong hệ thống chính trị Việt Nam; cơ cấu tổ chức bộ máy nhà nước các cấp cũng như các cơ quan  chủ yếu  của Nhà nước, các nguyên tắc tổ chức quyền lực nhà nước; đặc trưng của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam…

  Phần IV: Giới thiệu những vấn đề cơ bản về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội như: vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức trong hệ thống chính trị; cơ cấu tổ chức, nguyên tắc hoạt động… của các tổ chức trong hệ thống chính trị.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 51.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 40.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 53.000 đ
  Tác giả: Học viện Báo chí và Tuyên truyền; Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Nguyễn Ngọc Vân (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Phạm Đi
  Giá tiền: 308.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Lương Trọng Thành - PGS.TS. Bùi Văn Dũng - TS. Lê Văn Phong (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ủy ban Kiểm tra Trung ương
  Giá tiền: 80.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Lê Hữu Nghĩa (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ủy ban Kiểm tra Trung ương
  Giá tiền: 80.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Thị Minh; TS. Nguyễn Thị Tố Uyên (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 187.000 đ