Thường thức về Tư tưởng Hồ Chí Minh

Thường thức về Tư tưởng Hồ Chí Minh
Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Số trang: 140 trang
Giá tiền: 40.000 đ
Xuất bản: 12/2022
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất, đã để lại dấu ấn sâu đậm trong quá trình phát triển của dân tộc và nhân loại. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô giá của cách mạng Việt Nam, kết tinh những giá trị cao quý của dân tộc và thời đại.

  Nội dung cuốn sách Thường thức về tư tưởng Hồ Chí Minh gồm hai phần: Phần I: Khái niệm, đặc điểm, bản chất tư tưởng Hồ Chí Minh; Phần 2: Một số nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh. Cuốn sách góp phần làm sâu sắc hơn bản chất khoa học, cách mạng, tính độc lập, tự chủ, sáng tạo và một số nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh, qua đó, cung cấp nguồn tài liệu hữu ích, đáp ứng nhu cầu hiểu biết của bạn đọc.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Trần Quốc Vượng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại (Ban Tuyên giáo Trung ương)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Phan Thăng An (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Lê Văn Lợi (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tiểu ban văn hóa, Xã hội, Con người (Hội đồng Lý luận Trung ương)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
  Giá tiền: 301.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ