Thường thức về xây dựng Đảng: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng

Thường thức về xây dựng Đảng: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng
Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Số trang: 147 trang
Giá tiền: 43.000 đ
Xuất bản: Tháng 12-2022
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Trình bày giản dị, ngắn gọn, dễ hiểu cuốn sách Thường thức về xây dựng Đảng: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng nằm trong khuôn khổ đề tài nghiên cứu khoa học trọng điểm “Nghiên cứu, tổ chức biên soạn bộ sách phổ thông về tuyên truyền, phổ biến rộng rãi chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới đất nước” năm 2020, do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì biên soạn và thuộc Tủ sách Thường thức chính trị, bao gồm nhiều cuốn sách khổ nhỏ thuộc nhiều nhóm vấn đề nghiên cứu khác nhau.

  Cuốn sách gồm 3 chương:

  Chương I: Tư tưởng của C. Mác và Ph. Ăngghen về Đảng Cộng sản và xây dựng Đảng Cộng sản

  Chương II: Tư tưởng của V.I. Lênin về Đảng kiểu mới của giai cấp công nhân

   Chương III: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng và xây dựng Đảng.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: PGS.TS. Hoàng Anh và TS. Trần Văn Đông (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 92.000 đ
  Tác giả: Nguyễn Xuân Phúc
  Giá tiền: 760.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 49.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 51.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 40.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 53.000 đ
  Tác giả: Học viện Báo chí và Tuyên truyền; Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
  Giá tiền: Liên hệ