Loading...

Tuyên giáo toàn cảnh nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng

Tuyên giáo toàn cảnh nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng
Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
Số trang: 408 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng 7/2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nhân dịp kỷ niệm 90 năm truyền thống ngành Tuyên giáo (01/8/1930 - 01/8/2020), Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn, phát hành cuốn sách Tuyên giáo toàn cảnh nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng. Nội dung cuốn sách gồm 12 chương, cung cấp những vấn đề cơ bản về: Kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội; Tư tưởng Hồ Chí Minh tiếp tục soi sáng sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước; Thông tin truyên tuyền kết nối “ý Đảng” với “lòng dân”, tăng cường lòng tự hào dân tộc, nuôi dưỡng khát vọng Việt Nam; Thông tin đối ngoại lan tỏa hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế; Báo chí, xuất bản: Vũ khí sắc bén của Đảng và Nhà nước, diễn đàn của Nhân dân; Văn hóa là sức mạnh nội sinh để phát triển bền vững đất nước; Giáo dục và đào tạo góp phần  nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam để phát triển bền vững đất nước; Con người là trung tâm của sự phát triển; Lòng dân là thước đo chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước;…

  Qua đó, mang đến cho bạn đọc bức tranh tổng thể về hoạt động của ngành Tuyên giáo từ Trung ương đến địa phương, trên tất cả các lĩnh vực. Đồng thời, cuốn sách là sự tri ân đối với các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các bộ, ban, ngành ở Trung ương và địa phương… đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp, chia sẻ, để ngành Tuyên giáo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, góp phần tạo động lực tinh thần để cả nước hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: ThS. Mai Yến Nga (Tuyển chọn)
  Giá tiền: 43.000 đ
  Tác giả: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hà - TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền - TS. Biện Thị Hoàng Ngọc - TS. Đặng Minh Phụng (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại, Ban Tuyên giáo Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
  Giá tiền: 19.000 đ
  Tác giả: Bộ Công an, Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS. TS. Tạ Ngọc Tấn
  Giá tiền: Liên hệ