Vai trò của báo chí, xuất bản trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng (Kỷ yếu Hội thảo khoa học)

Vai trò của báo chí, xuất bản trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng (Kỷ yếu Hội thảo khoa học)
Tác giả: Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
Số trang: 694 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng 12/2022
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách tập hợp các bài tham luận có chất lượng tại Hội thảo khoa học “Vai trò của báo chí, xuất bản trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” do Học viện Báo chí và Tuyên truyền phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức. Ngoài phát biểu khai mạc Hội thảo, cuốn sách được chia thành hai phần: Phần I: Vai trò của báo chí, xuất bản trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; Phần II: Thực tiễn, kinh nghiệm và giải pháp phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở Việt Nam hiện nay. Nội dung các bài viết tập trung phân tích yêu cầu cấp thiết của việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và nhận diện các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch nhằm chống phá Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa; phát huy vai trò lãnh đạo, quản lý của Đảng và Nhà nước đối với báo chí, xuất bản; khẳng định vai trò của báo chí, xuất bản và đề xuất một số giải pháp nhằm phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan  điểm sai trái của các thế lực thù địch ở nước ta hiện nay.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo sách xã phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 49.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đại tướng, GS.TS. Tô Lâm (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Hoàng Anh và TS. Trần Văn Đông (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 92.000 đ