Vận dụng các nguyên tắc của quản trị nhà nước tốt vào đổi mới quản lý nhà nước ở Việt Nam hiện nay (Sách chuyên khảo)

Vận dụng các nguyên tắc của quản trị nhà nước tốt vào đổi mới quản lý nhà nước ở Việt Nam hiện nay (Sách chuyên khảo)
Tác giả: PGS.TS. Vũ Công Giao
Số trang: 399 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng 12/2022
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Quản trị nhà nước (hay quản trị công, quản trị quốc gia) là khái niệm chỉ phương thức tổ chức của nhiều chủ thể; trong khi quản lý nhà nước là khái niệm chỉ hoạt động thực thi quyền lực của các cơ quan công quyền nhằm tác động, xử lý các quan hệ xã hội theo ý chí của nhà nước. Như vậy, quản trị nhà nước và quản lý nhà nước là hai khái niệm có quan hệ gắn kết nhưng không đồng nhất. Quản trị nhà nước có thể coi là sự đổi mới, hiện đại hóa, hợp lý hóa cơ chế quản lý nhà nước truyền thống để phù hợp với tiến trình dân chủ hóa, toàn cầu hóa và sự phát triển như vũ bão của khoa học công nghệ diễn ra trên thế giới từ cuối thế kỷ XX.

  Ở Việt Nam, bộ máy nhà nước trong thời gian gần đây đã có những cải cách lớn theo hướng tinh giản, thu gọn đầu mối và phân định rõ hơn về cơ chế vận hành nhằm bảo đảm sự hoạt động hiệu lực, hiệu quả của các cơ quan nhà nước. Đây cũng là một trong các nội dung quan trọng, có tính cấp thiết đặt ra trong quá trình nâng cao năng lực quản trị nhà nước theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng góp phần hoàn thiện đồng bộ thể chế.

  Cuốn sách chuyên khảo Vận dụng các nguyên tắc quản trị nhà nước tốt vào đổi mới quản lý nhà nước ở Việt Nam hiện nay do PGS.TS. Vũ Công Giao biên soạn đề cập khái quát về quản trị nhà nước tốt; nêu bật sự cần thiết, những thuận lợi, thách thức và yêu cầu đặt ra đối với việc đổi mới mô hình quản lý nhà nước theo các nguyên tắc quản trị nhà nước tốt ở Việt Nam hiện nay. Từ đó đề xuất hướng đổi mới quản lý nhà nước ở Việt Nam hiện nay theo các nguyên tắc của quản trị nhà nước tốt.

  Cuốn sách là tài liệu hữu ích, giúp các nhà quản lý, lãnh đạo, nhà hoạch định chính sách và bạn đọc nhận thức sâu sắc về vấn đề quản trị nhà nước tốt cũng như thấy được sự cần thiết phải đổi mới quản lý nhà nước theo các nguyên tắc của quản trị ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: PGS.TS. Hoàng Anh và TS. Trần Văn Đông (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 92.000 đ
  Tác giả: Nguyễn Xuân Phúc
  Giá tiền: 760.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 49.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 51.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 40.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 53.000 đ
  Tác giả: Học viện Báo chí và Tuyên truyền; Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
  Giá tiền: Liên hệ