Văn hóa - Động lực và hệ điều tiết sự phát triển

Văn hóa - Động lực và hệ điều tiết sự phát triển
Tác giả: GS.TS. Đinh Xuân Dũng
Số trang: 348 trang
Giá tiền: 516.000 đ
Xuất bản: 2022
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Thông qua những bài viết đề cập quan điểm lý luận, đường lối, chính sách văn hóa, đặc biệt nêu bật vai trò điều tiết sự phát triển xã hội của văn hóa của tác giả trong thời gian gần đây; những phân tích, cảm nhận của tác giả cũng như những dẫn chứng sinh động về truyền thống, tình cảm cao đẹp của con người Việt Nam hay thực trạng xuống cấp về đạo đức, lối sống ở một số nơi... cùng những cảm nhận khi đọc một số cuốn sách liên quan đến chủ đề văn hóa của các tác giả trong nước và ngoài nước, tác giả - GS.TS. Đinh Xuân Dũng đem đến cho người đọc cái nhìn sâu sắc hơn về đời sống văn hóa Việt Nam hiện đại.

  Cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích đối với cán bộ ngành văn hóa các cấp,  đồng thời giúp đông đảo bạn đọc hiểu rõ hơn, sâu sắc hơn văn hóa Việt Nam, từ đó biết trân quý đời sống và phát huy những giá trị nhân văn, cao đẹp trong truyền thống dân tộc, xây dựng văn hóa nền văn hóa nước nhà ngày càng phát triển, phục vụ đắc lực cho công cuộc xây Việt Nam dựng và bảo vệ Tổ quốc.

  Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho Đảng, Nhà nước và dân tộc ta một hệ thống tư tưởng toàn diện và sâu sắc, trong đó có tư tưởng về xây dựng lực lượng Công an nhân dân. Quán triệt di huấn của Người, trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam đã sớm có quan điểm, chủ trương xây dựng lực lượng Công an nhân dân. Qua mỗi giai đoạn cách mạng, trên cơ sở kiên định tư tưởng và lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời căn cứ vào điều kiện thực tiễn, Đảng ta thường xuyên có sự điều chỉnh, bổ sung, phát triển đường lối xây dựng lực lượng Công an nhân dân cho phù hợp với mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội của đất nước trong từng thời kỳ.

  Tại Đại hội lần thứ XIII, Đảng ta tiếp tục khẳng định: “Xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại. Đến năm 2025, cơ bản xây dựng Quân đội, Công an tỉnh, gọn, mạnh, tạo tiền đề vững chắc, phấn đấu năm 2030 xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ”.

  Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, ngày 16/3/2022, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 12-NQ/TW về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”. Nghị quyết xác định mục tiêu tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện trong xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, là lực lượng vũ trang nhân dân; mang bản chất giai cấp công nhân, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, Tổ quốc và Nhân dân; có tổ chức tập trung, thống nhất, chuyên sâu, tinh, gọn, mạnh; có đội ngũ cán bộ tinh nhuệ; tăng cường pháp chế, kỷ luật, kỷ cương; tiềm lực hậu cần, kỹ thuật hiện đại. Đến năm 2025, xây dựng lực lượng Công an nhân dân tỉnh, gọn, mạnh; các lực lượng trực tiếp đấu tranh phòng, chống tội phạm tiến thẳng lên hiện đại. Phấn đấu đến năm 2030, xây dựng toàn lực lượng Công an nhân dân hiện đại.

  Để góp phần đánh kết quả và xác định phương hướng, giải pháp nhằm tiếp tục xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về xây dựng và bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách chuyên khảo Xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới theo tư tưởng Hồ Chí Minh do Đại tướng, GS.TS.Tô Lâm làm Chủ biên.

  Nội dung cuốn sách gồm 4 chương, tập trung làm rõ cơ sở, quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng lực lượng Công an nhân dân; nội dung, giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng lực lượng Công an nhân dân; kết quả và những bài học trong quá trình xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo tư tưởng Hồ Chí Minh thời gian qua; trên cơ sở đó đề xuất một số phương hướng, giải pháp nhằm đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới theo tư tưởng Hồ Chí Minh.

  Cuốn sách là tài liệu nghiên cứu, học tập, tham khảo có giá trị đối với các nhà nghiên cứu, hoạch định chính sách và đông đảo bạn đọc, nhất là cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an nhân dân trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Tỉnh ủy Vĩnh Long
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Trần Đăng Sinh - TS. Nguyễn Thị Thúy Hằng - TS. Trần Thị Hà Giang
  Giá tiền: 129.000 đ
  Tác giả: Trần Lê Văn
  Giá tiền: 174.000 đ
  Tác giả: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Trương Văn Huyền
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Quách Tấn - Quách Giao
  Giá tiền: 133.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Võ Văn Sen (Chủ biên), Hà Minh Hồng, Trần Thuận, Trần Nam Tiến, Phạm Ngọc Trâm
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Phong Lê
  Giá tiền: 136.000 đ
  Tác giả: TS. Vũ Dương Thúy Ngà (chủ biên)
  Giá tiền: 144.000 đ
  Tác giả: Nhiều tác giả
  Giá tiền: 127.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Hội đồng Lý luận Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tập thể tác giả
  Giá tiền: 436.900 đ