Văn học, nghệ thuật sau 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X)

Văn học, nghệ thuật sau 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X)
Tác giả: Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương
Số trang: 848 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Quý I/2024
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách tập hợp các bài viết của các nhà lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật, các nhà lãnh đạo, quản lý văn hóa, văn nghệ, các văn nghệ sĩ, các ban, ngành ở nhiều cơ quan trung ương, địa phương, tập trung đi sâu phân tích, tổng kết quá trình 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới.

  Với cách tiếp cận đa dạng, nhiều chiều cạnh, các tác giả tập trung đánh giá những nỗ lực, kết quả đạt được trong công tác tuyên truyền, lãnh đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW; nêu bật những thành tựu, tiến bộ và  chỉ ra những vấn đề bất cập của nền văn học, nghệ thuật nước ta trong 15 năm qua. Bức tranh đời sống văn học, nghệ thuật nước nhà được nhìn nhận một cách toàn diện trên nhiều lĩnh vực: âm nhạc, điện ảnh, văn học, mỹ thuật, kiến trúc… Các bài viết đã nêu bật thực trạng văn học, nghệ thuật Việt Nam trên những nội dung chủ yếu như: sáng tạo văn học, nghệ thuật; nghiên cứu, phát triển lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật; đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng và phát triển đội ngũ văn nghệ sĩ; đổi mới và nâng cao năng lực, sự lãnh đạo của Đảng đối với văn học, nghệ thuật; công bố, giới thiệu, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật có chất lượng; xây dựng tiêu chuẩn và thực hiện chính sách trọng dụng nhân tài, ưu đãi văn, nghệ sĩ; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các hội văn học, nghệ thuật ở Trung ương và địa phương.

  Cuốn sách đưa ra các đề xuất, giải pháp thiết thực, bám sát theo nhiệm vụ của từng lĩnh vực, địa phương; là cơ sở lý luận và thực tiễn để hoàn thiện đường lối, chính sách văn học, nghệ thuật của Đảng, Nhà nước trong những năm tới, góp phần quan trọng vào việc xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, phục vụ đắc lực công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Tỉnh ủy Vĩnh Long
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Trần Đăng Sinh - TS. Nguyễn Thị Thúy Hằng - TS. Trần Thị Hà Giang
  Giá tiền: 129.000 đ
  Tác giả: Trần Lê Văn
  Giá tiền: 174.000 đ
  Tác giả: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Trương Văn Huyền
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Quách Tấn - Quách Giao
  Giá tiền: 133.000 đ
  Tác giả: Võ Văn Sen (Chủ biên), Hà Minh Hồng, Trần Thuận, Trần Nam Tiến, Phạm Ngọc Trâm
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Phong Lê
  Giá tiền: 136.000 đ
  Tác giả: TS. Vũ Dương Thúy Ngà (chủ biên)
  Giá tiền: 144.000 đ
  Tác giả: Nhiều tác giả
  Giá tiền: 127.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Hội đồng Lý luận Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tập thể tác giả
  Giá tiền: 436.900 đ
  Tác giả: GS.TS. Tạ Ngọc Tấn
  Giá tiền: Liên hệ