Xây dựng kỹ năng công tác Đảng, công tác chính trị của đội ngũ chính trị viên trong quân đội hiện nay

Xây dựng kỹ năng công tác Đảng, công tác chính trị của đội ngũ chính trị viên trong quân đội hiện nay
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản:
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách gồm ba chương. Chương I: Một số vấn đề xây dựng kỹ năng công tác đảng, công tác chính trị của đội ngũ chính trị viên trong quân đội;Chương II: Thực trạng xây dựng kỹ năng công tác đảng, công tác chính trị của đội ngũ chính trị viên trong quân đội; Chương III: Phương hướng và một số giải pháp cơ bản nhằm xây dựng kỹ năng công tác đảng, công tác chính trị của đội ngũ chính trị viên trong quân đội hiện nay.
  Kỹ năng công tác đảng, công tác chính trị của đội ngũ chính trị viên được cấu thành bởi ba yếu tố: tri thức, kinh nghiệm, hệ thống phương thức; biện pháp tiến hành công tác đảng, công tác chính trị và phong cách công tác được hình thành, phát triển bằng nhiều con đường khác nhau cả đào tạo và tự đào tạo, cả từ nhà trường, đơn vị và bản thân chính trị viên.
  Nhằm xây dựng kỹ năng công tác đảng, công tác chính trị của đội ngũ chính trị viên hiện nay, tác giả đưa ra một số giải pháp cơ bản như: Tăng cường giáo dục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò đội ngũ chính trị viên và sự cần thiết phải xây dựng kỹ năng công tác đảng, công tác chính trị của đội ngũ này hiện nay; Đổi mới chương trình, nội dung, hình thức, phương pháp xây dựng kỹ năng công tác đảng, công tác chính trị của đội ngũ chính trị viên; Phát huy vai trò của các tổ chức, các lực lượng, tham gia tích cực, chủ động xây dựng kỹ năng công tác đảng, công tác chính trị của đội ngũ chính trị viên; Nâng cao chất lượng tự học tập, tự rèn luyện của đội ngũ chính trị viên trong xây dựng kỹ năng công tác đảng, công tác chính trị của mình.
  Sách gồm 244 trang, giá 27.000 đồng

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Trần Quốc Vượng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại (Ban Tuyên giáo Trung ương)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Phan Thăng An (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Lê Văn Lợi (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tiểu ban văn hóa, Xã hội, Con người (Hội đồng Lý luận Trung ương)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
  Giá tiền: 301.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ