Xây dựng Đảng về tư tưởng, đạo đức (Sách chuyên khảo)

Xây dựng Đảng về tư tưởng, đạo đức (Sách chuyên khảo)
Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn
Số trang: 428 trang
Giá tiền: 310.000 đ
Xuất bản: Tháng 6/2021
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách tập hợp các bài viết xoay quanh công tác xây dựng Đảng về tư tưởng, đạo đức đã được đăng tải trên các báo, tạp chí, kỷ yếu Hội thảo khoa học trong nước. Qua đó, tác giả đã hệ thống hóa quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng trong công tác xây dựng Đảng về tư tưởng, đạo đức, góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng trong tình hình mới.

  Nội dung cuốn sách gồm ba phần:

  Phần thứ nhất: Xây dựng Đảng về đạo đức góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

  Phần thứ hai: Góp phần xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng.

  Phần thứ ba: Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai nghị quyết của Đảng.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: PGS.TS. Hoàng Anh và TS. Trần Văn Đông (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 92.000 đ
  Tác giả: Nguyễn Xuân Phúc
  Giá tiền: 760.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 49.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 51.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 40.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 53.000 đ
  Tác giả: Học viện Báo chí và Tuyên truyền; Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
  Giá tiền: Liên hệ