Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Tài liệu sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị năm 2019)

Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Tài liệu sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị năm 2019)
Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
Số trang: 88 trang
Giá tiền: 15.000 đ
Xuất bản: Tháng 12-2018
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị, và kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 25-7-2016 của Ban Bí thư, Ban tuyên giáo Trung ương, hướng dẫn số 74-HD/BTGTW ngày 20-11-2018 hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2019, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật biên soạn và phát hành tài liệu Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Tài liệu sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị năm 2019).

  Tài liệu được biên soạn ngắn gọn, trình bày những nội dung cơ bản về ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh; những nhiệm vụ, giải pháp nhằm học tập, làm theo tư tưởng của Người trong giai đoạn hiện nay.

  Nội dung tài liệu gồm hai phần:

  Phần thứ nhất: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tôn trọng Nhân dân, pháp huy Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân sân.

  Phần thứ hai: Chủ trương của Đảng, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân trong giai đoạn hiện nay.

  Cuốn sách là tài liệu cần thiết để phổ biến các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng sâu rộng và hiệu quả trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, đồng thời là giải pháp quan trọng góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị vững mạnh. Tài liệu được sử dụng trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị năm 2019 theo chương trình và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 49.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 51.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 40.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 53.000 đ
  Tác giả: Học viện Báo chí và Tuyên truyền; Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Nguyễn Ngọc Vân (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Phạm Đi
  Giá tiền: 308.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Lương Trọng Thành - PGS.TS. Bùi Văn Dũng - TS. Lê Văn Phong (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ủy ban Kiểm tra Trung ương
  Giá tiền: 80.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Lê Hữu Nghĩa (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ