Xuất bản Việt Nam - 70 năm xây dựng và phát triển (1952 - 2022)

Xuất bản Việt Nam - 70 năm xây dựng và phát triển (1952 - 2022)
Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
Số trang: 690 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng 10/2022
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống của ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Xuất bản Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia Xuất bản Việt Nam - 70 năm xây dựng và phát triển. Trên cơ sở 71 tham luận của các nhà quản lý, nhà khoa học, những người làm việc trong ngành Xuất bản, In, Phát hành sách và các cơ sở đào tạo nguồn nhân lực tham gia Hội thảo, Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng tuyển chọn và phối hợp với Nhà bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách Xuất bản Việt Nam - 70 năm xây dựng và phát triển (1952 - 2022).

  Kết cấu cuốn sách gồm hai phần:

  Phần thứ nhất: Ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam - hành trình 70 năm.

  Phần thứ hai: Ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam - tầm nhìn và định hướng phát triển.

  Nội dung cuốn sách gồm 55 bài viết của nhiều tác giả, đề cập tới nhiều nội dung, nhiều vấn đề khác nhau, tập trung làm rõ những đóng góp quan trọng của ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là trong quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế; đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo cũng như thực trạng thể chế pháp lý cho hoạt động xuất bản và cộng tác quản lý nhà nước về xuất bản; tác động của quá trình hội nhập quốc tế và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến hoạt động xuất bản và những thách thức đặt ra cho hoạt động xuất bản; các giải pháp nhằm xây dựng ngành xuất bản Việt Nam theo hướng ngành công nghiệp văn hóa hiện đại, khẳng định vai trò tiên phong trên mặt trận văn hóa - tư tưởng.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo sách xã phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 49.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đại tướng, GS.TS. Tô Lâm (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Hoàng Anh và TS. Trần Văn Đông (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 92.000 đ