Bộ giáo trình uy tín về lý luận chính trị cho bậc đại học

Ngày đăng: 26/03/2021 - 09:03

Bộ giáo trình được biên soạn với tiêu chí đảm bảo tính khoa học, tính Đảng, đáp ứng nhu cầu thực tiễn, bổ sung nội dung mới, phù hợp học viên, sinh viên chuyên và không chuyên.

Đặc biệt, bộ giáo trình còn được cập nhật, bổ sung những nội dung trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật là đơn vị nòng cốt trong lĩnh vực xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị. Vừa qua, Nhà xuất bản đã phối hợp với Bộ GD&ĐT biên soạn, xuất bản bộ giáo trình lý luận chính trị dành cho bậc đại học hệ chuyên và không chuyên lý luận chính trị.

Bộ giáo trình gồm 10 cuốn, với 5 môn: Triết học Mác - Lênin; Kinh tế chính trị Mác - Lênin; Chủ nghĩa xã hội khoa học; Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh. Mỗi môn đều được biên soạn, xuất bản giáo trình riêng dành cho hệ chuyên và không chuyên lý luận chính trị.

Các giáo trình được biên soạn theo hướng mới, đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn. Việc tổ chức biên soạn được thực hiện nghiêm túc, công phu, cẩn trọng với nguyên tắc phân định rõ nội dung của từng đối tượng học, tránh trùng lắp, bảo đảm tính liên thông.

Việc biên soạn các giáo trình bảo đảm bám sát phương châm của đổi mới việc học tập lý luận chính trị. Đối với sinh viên đại học hệ không chuyên lý luận chính trị, phải xây dựng các bài giảng chung, tổng hợp các vấn đề cơ bản nhất về chủ nghĩa Mác - Lênin, trọng tâm là về chủ nghĩa duy vật biện chứng, chủ nghĩa duy vật lịch sử, gắn với tư tưởng Hồ Chí Minh và chủ trương, đường lối của Đảng. Sinh viên hệ chuyên lý luận chính trị cần học tập các kiến thức sâu rộng, đầy đủ hơn, phù hợp với yêu cầu đào tạo.

Trong quá trình biên soạn, tập thể tác giả đã kế thừa nội dung các giáo trình do Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các bộ môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức biên soạn; đồng thời, tiếp thu các ý kiến đóng góp của nhiều tập thể cũng như cá nhân các nhà khoa học, giảng viên các trường đại học trong cả nước.

Tuy nhiên, để việc đổi mới thật sự toàn diện, hiệu quả, thì cùng với đổi mới về nội dung phải đồng thời đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập theo hướng sinh động, mềm dẻo, phù hợp với thực tiễn cũng như đối tượng học tập; tạo được sự hứng thú và có trách nhiệm cho người dạy và người học.

Bộ giáo trình sẽ được ra mắt trong tháng 3 và tháng 4 năm nay.

Theo zing.vn

Bình luận