Công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình của các cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam hiện nay (Sách chuyên khảo)

Ngày đăng: 20/10/2021 - 23:10

Công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình là những thuật ngữ có lịch sử phát triển từ lâu đời ở nhiều quốc gia trên thế giới. Cách thức thực hiện ở các nước tuy có khác nhau nhưng công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình là công cụ hữu hiệu để bảo đảm hiệu lực quản lý nhà nước, là yêu cầu cơ bản để quản trị tốt, là xu thế phát triển của mỗi quốc gia.

Cuốn sách Công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình của các cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam hiện nay

Ở nước ta hiện nay, vấn đề công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình của các cơ quan hành chính nhà nước đã và đang được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm. Yêu cầu cấp bách đặt ra trong thực hiện công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình của nền hành chính nhà nước đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam là phải bảo đảm những nguyên tắc cơ bản của nhà nước pháp quyền, bảo đảm tinh thần dân chủ, nhân quyền, bảo đảm tính liêm chính, minh bạch trong thực thi công vụ, phòng ngừa tham nhũng.

Cuốn sách chuyên khảo Công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình của các cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam hiện nay do GS.TS. Phan Trung Lý và ThS. Nguyễn Trung Thành đồng chủ biên, là sản phẩm của đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước “Công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong tổ chức và hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa”, thuộc Chương trình khoa học và công nghệ “Nghiên cứu những vấn đề trọng yếu về khoa học xã hội và nhân văn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội”. Cuốn sách có cấu trúc gồm 3 chương, đề cập những vấn đề lý luận và thực trạng công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong tổ chức và hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam; từ đó đưa ra quan điểm chỉ đạo và đề xuất những giải pháp hoàn thiện pháp luật và tổ chức, cũng như điều kiện bảo đảm  thực hiện công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình ở Việt Nam. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho việc nghiên cứu, tìm ra các giải pháp nhằm cung cấp luận cứ khoa học và thực tiễn cho các cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp trong xây dựng và thực hiện pháp luật, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, góp phần phòng, chống tham nhũng, bảo đảm hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, bảo đảm tinh thần dân chủ, nhân quyền, bảo đảm tính liêm chính, minh bạch trong thực thi công vụ.

Bình luận