Cương lĩnh năm 2011 - Những vấn đề lý luận và thực tiễn qua 10 năm thực hiện

Ngày đăng: 12/08/2021 - 09:08

 “Cương lĩnh là một bản tuyên ngôn vắn tắt, rõ ràng và chính xác nói lên tất cả những điều mà đảng muốn đạt được và vì mục đích gì mà đảng đấu tranh”.

V.I. Lênin: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2005, t.7, tr.203-204.

Đại hội XI của Đảng đã nhất trí thông qua Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011). Cương lĩnh năm 2011 là sự bổ sung, phát triển trên cơ sở kế thừa những nội dung còn hợp lý của Cương lĩnh năm 1991 (được thông qua tại Đại hội VII của Đảng), căn cứ vào thực tiễn đất nước.

Cuốn sách Cương lĩnh năm 2011 - Những vấn đề lý luận và thực tiễn qua 10 năm thực hiện

Cuốn sách Cương lĩnh năm 2011 - Những vấn đề lý luận và thực tiễn qua 10 năm thực hiện đã khái quát những vấn đề lý luận và thực tiễn sau 10 năm thực hiện Cương lĩnh năm 2011 trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, nhất là những tác động của đại dịch Covid-19. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức lớn, nhưng đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực: đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế và thực hiện ba đột phá chiến lược có bước chuyển biến tích cực, đạt một số kết quả khích lệ; thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa từng bước được xác lập đầy đủ theo hướng hiện đại, đồng bộ và hội nhập; các lĩnh vực văn hóa, xã hội được tiếp tục phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao; quốc phòng, an ninh được tăng cường; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội; quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế ngày càng sâu, rộng; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước; vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam tiếp tục được nâng cao…

Song, vẫn còn những mặt hạn chế cả về lý luận và thực tiễn dẫn đến một số mục tiêu đề ra trong Cương lĩnh năm 2011 không thực hiện được. Việc đánh giá đầy đủ, chính xác, khoa học những thành tựu cũng như hạn chế trong 10 năm thực hiện Cương lĩnh năm 2011 là việc làm cần thiết cả về lý luận và thực tiễn để rút ra những bài học kinh nghiệm, tiếp tục hoàn thiện đường lối, quan điểm, cũng như các cơ chế, chính sách, đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, đưa sự nghiệp cách mạng nước ta tiến lên giành những thắng lợi mới.

Các tác giả đã tập trung nghiên cứu làm rõ: giá trị, sự vận dụng, phát triển những bài học kinh nghiệm lớn của Cương lĩnh năm 2011; những vấn đề chung về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; những vấn đề về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; những vấn đề về hệ thống chính trị và vai trò lãnh đạo của Đảng; đánh giá tổng quát về nhận thức lý luận và thực tiễn qua 10 năm thực hiện Cương lĩnh năm 2011; và đưa ra những đề xuất, kiến nghị.

Cuốn sách là kết quả nghiên cứu công phu, nghiêm túc, có nội dung phong phú của các giáo sư, tiến sĩ, nhà nghiên cứu đầu ngành; nhiều nội dung nghiên cứu, đánh giá đã được Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII tiếp thu và đưa vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và đã được Đại hội XIII thông qua. Cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích cho độc giả quan tâm đến vấn đề này.

Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách tới bạn đọc!

Bình luận