Loading...

Hiến pháp Việt Nam qua các thời kỳ (Các bản Hiến pháp năm 1946, 1959, 1980, 1992, 2013)

Hiến pháp Việt Nam qua các thời kỳ (Các bản Hiến pháp năm 1946, 1959, 1980, 1992, 2013)
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 244 trang
Giá tiền: 68.000 đ
Xuất bản: Tháng 9-2019
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách trình bày toàn văn các bản Hiến pháp năm 1946, 1959, 1980, 1992, 2013, qua đó, giúp người đọc nắm được nội dung của các bản Hiến pháp tương ứng với các nhiệm vụ chiến lược của cách mạng nước ta qua các thời kỳ lịch sử. Nếu Hiến pháp năm 1946 là bản Hiến pháp đặt nền móng cho việc xây dựng Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á, đánh đổ chế độ thực dân, phong kiến, vừa kháng chiến vừa kiến quốc; Hiến pháp năm 1959 là bản Hiến pháp của thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, tiến hành đấu tranh giải phóng dân tộc ở miền Nam, thống nhất đất nước; Hiến pháp năm 1980 là Hiến pháp của kỷ nguyên thống nhất đất nước, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội thì Hiến pháp năm 1992 sửa đổi, bổ sung năm 2001 là Hiến pháp của thời kỳ đổi mới đất nước, hướng tới xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; Hiến pháp năm 2013 là bản Hiến pháp của thời kỳ đẩy mạnh toàn diện sự nghiệp đổi mới, đồng bộ cả về kinh tế, chính trị, đáp ứng yêu cầu xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, phát triển và hội nhập quốc tế trong thời kỳ mới…

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 38.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 26.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 10.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 23.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 18.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 16.000 đ