Hỏi - đáp về nâng cao chất lượng đảng viên và tổ chức cơ sở đảng

Hỏi - đáp về nâng cao chất lượng đảng viên và tổ chức cơ sở đảng
Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
Số trang: 224 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Quý IV năm 2023
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Thực tiễn hơn 93 năm  hoạt động của Đảng ta cho thấy việc củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên là một nội dung rất quan trọng, có ý nghĩa sống còn của Đảng và cách mạng nước ta. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh về vị trí, vai trò quan trọng của đảng viên và đội ngũ đảng viên trong công tác xây dựng Đảng: “Đảng là gồm các đảng viên mà tổ chức nên. Mọi công việc Đảng đều do đảng viên làm. Mọi nghị quyết Đảng đều do đảng viên chấp hành. Mọi chính sách của Đảng đều do đảng viên mà thấu đến quần chúng. Mọi khẩu hiệu, mọi kế hoạch của Đảng đều do đảng viên cố gắng thực hiện”.

  Tổ chức cơ sở đảng là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở, cầu nối giữa Đảng với nhân dân, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng ở cơ sở, có vị trí rất quan trọng trong hệ thống tổ chức của Đảng. Đảng viên là tế bào của Đảng, là thành viên của tổ chức cơ sở đảng, là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam. Tuy nhiên, hiện nay, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đảng viên còn có hạn chế, ảnh hưởng tới vai trò lãnh đạo của Đảng ở cơ sở...

  Nhằm cung cấp cho cán bộ, đảng viên, tổ chức cơ sở đảng tài liệu học tập, nghiên cứu về công tác xây dựng Đảng nói chung, công tác củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên đáp ứng yêu cầu của tình hình mới nói riêng, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách Hỏi - đáp về nâng cao chất lượng đảng viên và tổ chức cơ sở đảng.

   Nội dung cuốn sách gồm 45 câu hỏi - đáp, được sắp xếp thành ba phần:

  Phần thứ nhất: Đảng viên là hạt nhân, chi bộ là nòng cốt;

  Phần thứ hai: Giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng;

  Phần thứ ba: Phát huy tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Phạm Minh Tuấn (Chủ biên)
  Giá tiền: 115.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Hà Giang - Vi Tiến Trình (Biên soạn)
  Giá tiền: 101.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn; Đặng Vương Hưng (Sưu tầm, biên soạn và giới thiệu)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Ngọc Thành
  Giá tiền: 93.000 đ
  Tác giả: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ