Kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Ngày đăng: 13/12/2022 - 00:12

Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân Việt Nam, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với thực tiễn cách mạng Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong hơn 90 năm qua, nhất là qua 35 năm tiến hành đổi mới đất nước, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam không những được kiểm chứng về tính đúng đắn, khoa học trong việc giải quyết các vấn đề đặt ra từ thực tiễn cách mạng Việt Nam, về tính ưu việt trong việc giải quyết các mâu thuẫn của thời đại, mà còn ngày càng được sáng rõ hơn về nội hàm chủ nghĩa xã hội, con đường, bước đi và phương thức đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Ngày 15/5/2021, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài viết quan trọng với nhan đề “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”, khẳng định thành quả của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, làm rõ những vấn đề lý luận đã chín, đã rõ về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, đồng thời gợi mở tìm tòi, nghiên cứu những vấn đề chưa rõ, chưa chín, các vấn đề mới đặt ra từ thực tiễn nhằm kiên định và vững bước trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Tháng 01/2022, Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Từ bài viết và sau đó là cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư, nhiều nhà khoa học đã nghiên cứu và công bố nhiều bài viết chuyên sâu trên các phương tiện thông tin đại chúng, phân tích và làm rõ hơn những vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam mà Tổng Bí thư đề cập, đồng thời đưa ra các luận điểm, luận cứ khoa học mới nhằm góp phần bổ sung, phát triển lý luận về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Cuốn sách Kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam gồm 42 bài nghiên cứu chuyên sâu của các chuyên gia, nhà khoa học về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, được chia làm hai phần chính: Lý luận chung về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam và Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay. Nội dung cuốn sách góp phần làm rõ hơn, phân tích sâu hơn về con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, những thành công, kết quả đạt được, cũng như khó khăn, thách thức mà chúng ta phải đối mặt.

Đây là tài liệu nghiên cứu, tham khảo có giá trị, giúp bạn đọc hiểu sâu sắc hơn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, để luôn kiên định và vững bước trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội mà Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn.

Bình luận