Lời giới thiệu cuốn sách Một số vấn đề lý luận và thực tiễn phát triển đất nước: Hiện trạng - vấn đề đặt ra - định hướng trong giai đoạn mới

Ngày đăng: 25/07/2021 - 15:07

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định: “Qua 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, lý luận về đường lối đổi mới, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta ngày càng được hoàn thiện và từng bước được hiện thực hoá. Chúng ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện hơn so với những năm trước đổi mới. Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay"1.

Cuốn sách Một số vấn đề lý luận và thực tiễn phát triển đất nước: Hiện trạng - vấn đề đặt ra - định hướng trong giai đoạn mới

Để tổng kết những vấn đề nhận thức lý luận và thực tiễn phát triển đất nước trong giai đoạn chiến lược 2011-2020; các tác giả cuốn sách Một số vấn đề lý luận và thực tiễn phát triển đất nước: Hiện trạng - vấn đề đặt ra - định hướng trong giai đoạn mới, một mặt, đã bám sát chủ trương, đường lối, chính sách phát triển của Đảng và Nhà nước, căn cứ vào thực tiễn quá trình phát triển của đất nước ở mọi lĩnh vực; tham khảo, kế thừa những kết quả nghiên cứu liên quan; mặt khác, các tác giả đã mạnh dạn nêu lên những nhận thức, đánh giá, đề xuất theo giác độ tiếp cận của mình. Điều này được thể hiện cả trong đánh giá tổng quát chung về vấn đề lý luận và thực tiễn phát triển đất nước, cũng như nghiên cứu - tổng kết những vấn đề lý luận và thực tiễn phát triển trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại.

Cuốn sách đưa ra cách tiếp cận của các tác giả về xác định mục tiêu phát triển, hệ quan điểm phát triển, các định hướng phát triển…; đề xuất các đột phá chiến lược cho giai đoạn 2021-2030, trong đó đưa đột phá về đổi mới tư duy phát triển lên hàng đầu, tiếp đó là đột phá về xây dựng thể chế phát triển nhanh - bền vững đồng bộ về chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, hội nhập quốc tế và bảo vệ môi trường; đột phá về phát triển khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo; đột phá về phát triển con người với tư cách là chủ thể (không chỉ là nguồn nhân lực) của quá trình phát triển nhanh - bền vững đất nước trong giai đoạn mới;...

Rất nhiều nội dung đề xuất, kiến nghị của các tác giả cuốn sách đã được Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII tiếp thu và đưa vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII và được Đại hội XIII thông qua, một số nội dung khác sẽ là những vấn đề còn tiếp tục được trao đổi, nghiên cứu trong thời gian tới.

Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách Một số vấn đề lý luận và thực tiễn phát triển đất nước: Hiện trạng - vấn đề đặt ra - định hướng trong giai đoạn mới do các tác giả của Hội đồng Lý luận Trung ương biên soạn, do PGS.TS. Trần Quốc Toản (Chủ biên), GS.TS. Phùng Hữu Phú, GS.TS. Tạ Ngọc Tấn (Đồng chủ biên).

1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, t.1, tr.25.

Bình luận