Loading...

Luật Viên chức (hiện hành)

Luật Viên chức (hiện hành)
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 15 trang
Giá tiền: 16.000 đ
Xuất bản: Tháng 7/2020
  • Thông tin sách
  • Bình luận
  • Nội dung cuốn sách là văn bản hợp nhất giữa Luật viên chức năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019. Luật Viên chức (hiện hành) gồm 6 chương, 62 điều, quy định về quyền và nghĩa vụ của viên chức; tuyển dụng, sử dụng viên chức; quản lý viên chức; khen thưởng và xử lý vi phạm; điều khoản thi hành…

    Sản phẩm cùng loại

    Tác giả: Quốc hội
    Giá tiền: 38.000 đ
    Tác giả: Quốc hội
    Giá tiền: 26.000 đ
    Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
    Giá tiền: 10.000 đ
    Tác giả: Quốc hội
    Giá tiền: 23.000 đ
    Tác giả: Quốc hội
    Giá tiền: 18.000 đ
    Tác giả: Quốc hội
    Giá tiền: 16.000 đ