Loading...

Luật Đất đai (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2018) và các văn bản hướng dẫn thi hành (Tái bản lần thứ tư có sửa đổi, bổ sung)

Luật Đất đai (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2018) và các văn bản hướng dẫn thi hành (Tái bản lần thứ tư có sửa đổi, bổ sung)
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 792 trang
Giá tiền: 180.000 đ
Xuất bản: Tháng 4-2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Luật Đất đai (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2018) gồm 14 chương, 212 điều, quy định về chế độ sở hữu đất đai, quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai và thống nhất quản lý về đất đai, chế độ quản lý và sử dụng đất đai, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất đối với đất đai thuộc lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

  Nhằm triển khai thực hiện Luật, Chính phủ đã ban hành các nghị định hướng dẫn thi hành Luật như: Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về thu tiền sử dụng đất; Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;…

  Cuốn sách trình bày toàn văn Luật Đất đai (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2018) và các văn bản hướng dẫn thi hành, giúp bạn đọc cập nhật đầy đủ thông tin khi tìm hiểu và thực thi pháp luật về đất đai.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 38.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 26.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 10.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 23.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 18.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 16.000 đ