Luật Đầu tư (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2016, 2017, 2018, 2019)

Luật Đầu tư (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2016, 2017, 2018, 2019)
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 116 trang
Giá tiền: 27.000 đ
Xuất bản: Tháng 4-2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Luật Đầu tư (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2016, 2017, 2018, 2019) gồm 7 chương, 76 điều, quy định về hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và hoạt động đầu tư kinh doanh từ Việt Nam ra nước ngoài.

  Cuốn sách Luật Đầu tư (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2016, 2017, 2018, 2019) là văn bản được nhất thể hóa từ: Luật Đầu tư năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư; nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Đầu tư năm 2014 trong các văn bản Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ năm 2019.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 32.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 110.000 đ
  Tác giả: Luật sư, TS. Phan Trung Hoài
  Giá tiền: 218.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 23.000 đ