Loading...

Luật Hợp tác xã (hiện hành)

Luật Hợp tác xã (hiện hành)
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 84 trang
Giá tiền: 19.000 đ
Xuất bản: Tháng 5-2020
  • Thông tin sách
  • Bình luận
  • Luật Hợp tác xã (hiện hành) được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 20/11/2012, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2013. Luật gồm 9 chương, 64 điều, quy định việc thành lập, tổ chức và hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong các ngành, lĩnh vực của nền kinh tế; điều kiện trở thành thành viên, quyền và nghĩa vụ của thành viên; việc thành lập và đăng ký, tổ chức quản lý, tài sản, tài chính của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; việc chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, giải thể, phá sản hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; v.v..

    Sản phẩm cùng loại

    Tác giả: Quốc hội
    Giá tiền: 38.000 đ
    Tác giả: Quốc hội
    Giá tiền: 26.000 đ
    Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
    Giá tiền: 10.000 đ
    Tác giả: Quốc hội
    Giá tiền: 23.000 đ
    Tác giả: Quốc hội
    Giá tiền: 18.000 đ
    Tác giả: Quốc hội
    Giá tiền: 16.000 đ