Những điểm mới trong công tác dân vận của Đảng

Những điểm mới trong công tác dân vận của Đảng
Tác giả: Ban Dân vận Trung ương
Số trang: 132 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng 12/2022
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách chắt lọc, tổng hợp những nhận thức mới, cung cấp những luận cứ, luận giải, phân tích những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng về công tác dân vận tập trung khẳng định sâu sắc hơn tầm quan trọng và yêu cầu cao hơn về các nội dung cơ bản: mối quan hệ mật thiết giữa Đảng và nhân dân; về vai trò của nhân dân đối với công tác xây dựng Đảng; việc phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ của nhân dân; về chiến lược “phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc”; về trách nhiệm với nhân dân và hiệu quả thực hiện công tác dân vận của các cơ quan hành chính nhà nước; ý nghĩa, tác dụng của phong trào thi đua “Dân vận khéo” và Quyết định số 23-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị. Trên cơ sở đó, làm rõ sự phát triển lý luận và những bước tiến trong chỉ đạo thực tiễn của Đảng đối với công tác dân vận.

  Cuốn sách là tài liệu quý, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân có cơ sở nghiên cứu, nắm vững những nội dung mới trong quan điểm, chủ trương của Đảng về công tác dân vận.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: PGS.TS. Văn Ngọc Thành (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Phan Phương Nam - Ngô Gia Hoàng - Nguyễn Đình Thái
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Chu Đức Tính
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: ThS. Vũ Thế Công
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tập thể tác giả
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tập thể tác giả
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tập thể tác giả
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Trương Tuyết Mai, TS. Huỳnh Nam Phương (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Đỗ Quang Dũng, TS. Nguyễn Thị Hương, ThS. Phạm Thị Kim Huế (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS. TSKH. BS.VS. Đái Duy Ban, Lương y ĐKQG Bùi Đắc Sáng, PGS.TS. Trần Nhân Thắng
  Giá tiền: Liên hệ