Những thành tựu quan trọng của đất nước 5 năm 2016 - 2020 (Tài liệu tuyên truyền trong nhân dân)

Ngày đăng: 20/10/2021 - 22:10

Năm 2020 đã đi qua và khép lại nhiệm kỳ 5 năm 2016 - 2020 của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Có thể khẳng định, từ khi bắt đầu công cuộc đổi mới đến nay, chưa khi nào đất nước phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức và nhiều yếu tố bất định như nhiệm kỳ này. Nắm bắt thuận lợi, thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, nhất là tác động của dịch bệnh và thiên tai liên tiếp xảy ra, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo, quản lý, điều hành của Chính phủ, toàn dân, toàn quân ta đã đồng lòng, phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết, ý chí quyết tâm, bản lĩnh, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều thành tựu quan trọng, khá toàn diện, tạo nhiều dấu ấn nổi bật; đất nước phát triển nhanh và bền vững; củng cố, nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Cuốn sách Những thành tựu quan trọng của đất nước 5 năm 2016 - 2020 

Những thành tựu, kinh nghiệm của đất nước trong 5 năm 2016 - 2020 đã tạo ra cho đất nước thế và lực mới, sức mạnh tổng hợp to lớn, vị thế và uy tín của nước ta trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao. Đồng thời, là cơ sở quan trọng để các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu phấn đấu đạt nhiều kết quả cao hơn trong năm 2021 nói riêng và trong nhiệm kỳ 2021 - 2025 nói chung, nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Cuốn sách Những thành tựu quan trọng của đất nước 5 năm 2016 - 2020 (Tài liệu tuyên truyền trong nhân dân) khái quát những thành tựu to lớn, có ý nghĩa quan trọng của đất nước ta từ năm 2016 đến năm 2020 trên các lĩnh vực: chính trị, kinh tế, văn hóa, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, khoa học và công nghệ, y tế, giáo dục và đào tạo, quốc phòng - an ninh, đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Những thành tựu nổi bật đó được trình bày thành 10 nội dung, tương ướng với các lĩnh vực của đời sống xã hội. Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, kinh tế Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng, nhiều dấu ấn nổi bật, đột phá. Đáng chú ý, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng được duy trì ở mức khá cao; tiềm lực, quy mô và sức cạnh tranh của nền kinh tế được nâng lên. Tốc độ tăng trưởng giai đoạn 2016 - 2019 đạt khá cao, bình quân 6,8%/năm. Các lĩnh vực xã hội, môi trường có nhiều tiến bộ. Năm 2020, mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh, nhưng tăng trưởng 9 tháng vẫn đạt 2,12%, cả năm ước đạt 2 - 3%. Đời sống nhân dân được cải thiện đáng kể. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị được đặc biệt chú trọng, triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực chuyển biến mạnh mẽ, có bước đột phá gắn kết chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, có hiệu quả, ngày càng đi vào chiều sâu. Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam không ngừng được củng cố vững mạnh. Công tác lãnh đạo của Đảng với Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội được tăng cường, mối quan hệ phối hợp ngày càng chặt chẽ, đồng bộ. Chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh không ngừng được củng cố, kiên quyết, kiên trì giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích quốc gia, dân tộc; quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và hiệu quả; vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao. Đặc biệt, trong năm 2020, đại dịch Covid-19 gây ra nhiều thiệt hại về kinh tế - xã hội, song nhờ phát huy được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, sự ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa, sự tham gia đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, sự đồng lòng ủng hộ của nhân dân, đất nước ta đã từng bước kiểm soát có hiệu quả đại dịch Covid-19; từng bước phục hồi sản xuất, kinh doanh và các hoạt động kinh tế - xã hội; ổn định đời sống nhân dân; góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa; khẳng định bản lĩnh, ý chí, truyền thống tốt đẹp của nhân dân ta, dân tộc ta.

Những kết quả, thành tựu rất đáng trân trọng, tự hào ấy là sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, của toàn Đảng, toàn dân, là sự hòa quyện của “Ý Đảng và lòng dân” qua nhiều nhiệm kỳ đại hội, góp phần tô đậm thành tựu của 35 năm đổi mới với những bước tiến vượt bậc. Đạt được những thành tựu nêu trên có nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân bao trùm và quan trọng nhất là sự đoàn kết, thống nhất, sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, kịp thời, có hiệu quả của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp uỷ đảng trong việc triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ Nghị quyết Đại hội lần thứ XII, giải quyết kịp thời, có hiệu quả nhiều vấn đề mới nảy sinh trong thực tiễn; sự quản lý, điều hành quyết liệt của Chính phủ và chính quyền các cấp; sự nỗ lực đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp; sự tham gia tích cực và có hiệu quả của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; sự phối hợp đồng bộ của cả hệ thống chính trị; sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, đảng viên; tinh thần lao động tích cực, cần cù, sáng tạo, trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân; sự ủng hộ của bạn bè quốc tế...

Cuốn sách là tài liệu tuyên truyền, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân có được hiểu biết đầy đủ, đúng đắn về sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Đảng trong nhiệm kỳ khóa XII (2016-2020), đồng thời có ý nghĩa thiết thực góp phần định hướng cho cán bộ, đảng viên tiếp tục rèn luyện bản lĩnh, trí tuệ, phẩm chất đạo đức và năng lực phục vụ nhân dân, kiên định, vững vàng mục tiêu cách mạng.

Bình luận