Loading...

Phương pháp phân tích luật viết

Phương pháp phân tích luật viết
Tác giả: Viện sĩ, PGS.TS. Nguyễn Ngọc Điện
Số trang: 204 trang
Giá tiền: 77.000 đ
Xuất bản: Tháng 6-2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách giới thiệu một số phương pháp nghiên cứu và phân tích luật viết hiện đại có thể được vận dụng trong hoàn cảnh, điều kiện của hoạt động nghiên cứu và thực hiện pháp luật tại Việt Nam. Ngoài ra, những phương pháp phân tích luật viết được giới thiệu trong cuốn sách có thể được sử dụng như các công cụ mang tính phương pháp luận trong việc xây dựng, hoàn thiện các công trình nghiên cứu, giáo trình, tài liệu phục vụ giảng dạy về luật tại các cơ sở đào tạo luật ở Việt Nam. Trong lần xuất bản thứ hai này, một số nội dung đã được bổ sung, chỉnh sửa theo hướng chi tiết, cụ thể hơn như: bình luận về các quy định pháp luật; dẫn chứng và phân tích thêm các ví dụ mới được chọn lọc từ các án lệ ở Việt Nam; cập nhật Nghị quyết số 04/2019, NQ-HĐTP ngày 18/6/2019 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao về quy trình lựa chọn, công bố và áp dụng án lệ…

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 38.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 26.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 10.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 23.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 18.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 16.000 đ