Quốc hội Việt Nam: Đổi mới và phát triển

Ngày đăng: 07/02/2022 - 08:02

Quốc hội Việt Nam là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân Việt Nam, là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quốc hội luôn đồng hành cùng dân tộc. Dù trong điều kiện, hoàn cảnh và giai đoạn lịch sử nào, Quốc hội đều hoàn thành trọng trách cao cả của mình, nhất là những khóa gần đây, chất lượng hiệu quả hoạt động của Quốc hội ngày càng được nâng lên. Những thành tựu cùng với truyền thống quý báu của 75 năm Quốc hội sẽ tạo nền tảng quan trọng, vững chắc để Quốc hội khóa XV và các khóa tiếp theo tiếp tục kế thừa, phát huy, không ngừng lớn mạnh, có nhiều đổi mới, thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; xứng đáng là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phấn đấu cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, thực hiện thắng lợi mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Là nữ Chủ tịch Quốc hội đầu tiên trong lịch sử nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trên cương vị Chủ tịch Quốc hội khóa XIV, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân đã có nhiều đóng góp quan trọng trong đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội, nâng cao vai trò của Quốc hội trong bộ máy nhà nước, được Nhân dân Việt Nam ghi nhận, bạn bè quốc tế đánh giá cao, góp phần vào những thành tựu khá toàn diện của Quốc hội, tạo ra những chuyển biến tích cực, mạnh mẽ về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại; cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân; góp phần vào những thành tựu to lớn của công cuộc đổi mới, làm giàu thêm truyền thống 75 năm vẻ vang của Quốc hội Việt Nam.

Cuốn sách Quốc hội Việt Nam: Đổi mới và phát triển 

Quốc hội Việt Nam: Đổi mới và phát triển là cuốn sách được kết cấu thành 5 phần, tập hợp các bài viết, bài phát biểu quan trọng của đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân trên cương vị Chủ tịch Quốc hội khóa XIV. Với nội dung ngắn gọn, súc tích, mỗi bài viết, bài phát biểu đều chứa đựng sâu sắc việc quán triệt và tiếp tục phát triển các quan điểm của Đảng về xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, về đổi mới tổ chức hoạt động của bộ máy nhà nước với trọng tâm là Quốc hội, về chủ động hội nhập quốc tế ngày càng sâu, rộng. Nội dung các bài viết, bài phát biểu thể hiện tâm huyết, trách nhiệm và đóng góp của đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân trong việc tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội, vừa có ý nghĩa chỉ đạo, định hướng, gợi mở giải pháp quan trọng cho công cuộc xay dựng, phát triển đất nước, vừa thể hiện sự quan tâm, chia sẻ, ân tình của đồng chí đối với cử tri và đồng bào cả nước.

Cuốn sách là tài liệu quý, làm sâu sắc thêm những vấn đề lý luận và thực tiễn về đổi mới đất nước, là nguồn tư liệu quan trọng để cán bộ, đảng viên và nhân dân tìm hiểu, nghiên cứu về các hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, góp phần làm giàu thêm truyền thống 75 năm vẻ vang của Quốc hội Việt Nam.

Bình luận