Tác giả: Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Giá tiền: 155.000 đ
Tác giả: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: TS. Trương Văn Huyền
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Quốc hội
Giá tiền: 62.000 đ
Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
Giá tiền: 63.000 đ
Tác giả: Quách Tấn - Quách Giao
Giá tiền: 133.000 đ
Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Trường Đảng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (Học viện Hành chính quốc gia, Trung Quốc)
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: GS.TS. Phạm Hồng Thái, PGS.TS. Bùi Tiến Đạt (Đồng chủ biên)
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: TS. Lương Trọng Thành, ThS. Nguyễn Ngọc Thắng, ThS. Nguyễn Xuân Anh (Đồng chủ biên)
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Michael H. Glantz, Robert J. Ross và Gavin G. Daugherty (Đồng tác giả)
Giá tiền: 129.000 đ
Tác giả: TS. Phan Thăng An (Chủ biên)
Giá tiền: Liên hệ
« 1 2 3 4 5 »