Tác giả: Trịnh Minh Thế, Trần Xuân Cần, Bùi Văn Mạnh (Đồng chủ biên)
Giá tiền: 53.000 đ
Tác giả: Quốc hội
Giá tiền: 14.000 đ
Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Chí (Chủ biên)
Giá tiền: 45.000 đ
Tác giả: .TS.GVCC. Phan Trung Hiền (Chủ biên)
Giá tiền: 125.000 đ
Tác giả: ThS. Phùng Thanh - ThS. Bùi Văn Mạnh (đồng chủ biên)
Giá tiền: 42.000 đ
Tác giả: PGS.TS. Lý Việt Quang – ThS. Trần Thị Hợi (đồng chủ biên)
Giá tiền: 58.000 đ
Tác giả: Quốc hội
Giá tiền: 12.000 đ
Tác giả: Quốc hội
Giá tiền: 51.000 đ
Tác giả: TS. Nguyễn Thị Như Huế
Giá tiền: 52.000 đ
« 62 63 64 65 66 »