Tài liệu học tập, hỏi - đáp, nghiên cứu các Văn kiện Hội nghị Trung ương sáu khóa XIII - Một bộ sách có giá trị chính trị sâu sắc

Ngày đăng: 16/12/2022 - 00:12

Thực hiện Chương trình làm việc khóa XIII, từ ngày 03 đến ngày 09/10/2022, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng tổ chức họp Hội nghị lần thứ sáu, tiến hành thảo luận thẳng thắn, nghiêm túc với nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc với các tờ trình, báo cáo, đề án. Từ đó, Hội nghị đã thống nhất thông qua: Nghị quyết về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Nghị quyết về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; Nghị quyết về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đồng thời thông qua các kết luận về kinh tế - xã hội năm 2022 - 2023, dự toán ngân sách nhà nước năm 2023; kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước ba năm 2023 - 2025; phương án điều chỉnh tiền lương, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công trong năm 2023; Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đặc biệt, Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII có bước phát triển quan trọng về tư duy lý luận trong sự lãnh đạo của Đảng: từ quan điểm không nóng vội làm trái quy luật mà phải đổi mới với những hình thức và bước đi thích hợp được Đảng xác định tại các khóa trước đến chỗ “Những vấn đề thực tiễn đòi hỏi, đã rõ, được thực tiễn chứng minh là đúng, có sự thống nhất cao thì kiên quyết thực hiện; những vấn đề chưa rõ, còn nhiều ý kiến khác nhau thì tiếp tục nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, thực hiện thí điểm khi cơ quan có thẩm quyền cho phép; những chủ trương đã thực hiện, nhưng không phù hợp thì nghiên cứu điều chỉnh, sửa đổi kịp thời”. Theo đó, Đảng ta đã có bước đi chắc chắn, đối với cái mới không nóng vội thực hiện ngay, vì có thể mất tiềm lực và thực lực quốc gia, nhưng cũng không thể bỏ qua vì sẽ mất thời cơ, cơ hội phát triển và thực hiện cái mới thông qua thí điểm, tổng kết thực tiễn; đối với cái cũ thì nhanh chóng kiểm soát, điều chỉnh lại phù hợp với thực tiễn cuộc sống.

Những nội dung được thông qua tại Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII là sự cụ thể hóa hoàn toàn các vấn đề lớn mà Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thông qua. Đây là những nội dung rất hệ trọng, có tính chất định hướng trung hạn và dài hạn phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến giữa thế kỷ XXI. Trong buổi bế mạc Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh: “Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã thành công tốt đẹp với một khối lượng công việc rất lớn, rất quan trọng và phức tạp. Qua đây, Trung ương đã hoàn thành tốt việc quán triệt, cụ thể hoá toàn bộ những nội dung cốt lõi và những vấn đề lớn nêu trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”. Điều đó đòi hỏi cần phải quán triệt sâu rộng và toàn diện các những nội dung Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhằm đưa Nghị quyết nhanh chóng vào cuộc sống và đạt được hiệu quả cao nhất.

Nhằm phổ biến rộng rãi đến các cấp, các ngành cũng như đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các văn kiện Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng xuất bản ba cuốn sách:

- Tài liệu học tập các văn kiện Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (Dùng cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở), thể hiện những vấn đề cơ bản và trọng tâm các văn kiện Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII.

- Tài liệu hỏi - đáp về các văn kiện Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (Dùng cho đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội và tuyên truyền trong Nhân dân), gắn liền với nội dung cốt lõi, then chốt trong cuốn sách Tài liệu nghiên cứu các văn kiện Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

- Tài liệu nghiên cứu các văn kiện Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (Dùng cho cán bộ chủ chốt và báo cáo viên), thể hiện những vấn đề chuyên sâu, xác định những nhiệm vụ, phương hướng cụ thể trong các văn kiện Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII.

Mỗi cuốn sách trên gồm bốn chuyên đề:

Chuyên đề 1: Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Chuyên đề tập trung làm rõ: Thực trạng xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; quan điểm, mục tiêu, trọng tâm, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Chuyên đề 2: Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới. Chuyên đề đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị, từ đó xác định các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị.

Chuyên đề 3: Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nội dung của chuyên đề khái quát tình hình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay, trên cơ sở đó nêu rõ quan điểm chỉ đạo, mục tiêu và tầm nhìn đến năm 2045, các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Chuyên đề 4: Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Nội dung chuyên đề có tầm quan trọng đặc biệt với hai điểm lớn: Thực trạng phát triển và tổ chức không gian phát triển đất nước trong thời gian qua; Định hướng chủ yếu Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Việc xuất bản bộ tài liệu học tập, hỏi - đáp và nghiên cứu các văn kiện Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII góp phần phổ biến, tuyên truyền sâu rộng những chủ trương lớn cũng như sự phát triển tư duy phát triển đất nước của Đảng trong thời kỳ đổi mới. Bộ sách còn là một tài liệu tham khảo có giá trị trong công tác giảng dạy và nghiên cứu các môn lý luận chính trị cũng như các ngành Luật học, Chính trị học, Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước.

Bộ tài liệu học tập, hỏi - đáp và nghiên cứu các văn kiện Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII cung cấp nội dung cần thiết giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm vững những vấn đề cơ bản được xác định trong các văn kiện Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII, tạo điều kiện cho việc học tập, quán triệt và vận dụng các văn kiện Hội nghị vào đời sống thực tiễn. Đồng thời đặt ra những vấn đề mới, các mục tiêu, nhiệm vụ phấn đấu cụ thể đòi hỏi cần phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn trong tổ chức thực hiện để đạt được thành quả, đây cũng là trách nhiệm lớn lao đối của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân trong việc phát triển đất nước nhanh, bền vững. Từ đó tập hợp, quy tụ lực lượng và tiềm năng, phát huy truyền thống đoàn kết dân tộc, khơi dậy khát vọng cống hiến phát triển đất nước, phấn đấu nước ta năm 2030 cơ bản đạt được các tiêu chí của nước công nghiệp, là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao, thuộc nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu khu vực châu Á.

 

Bình luận