Thường thức lý luận Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa

Thường thức lý luận Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa
Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Số trang: 138 trang
Giá tiền: 53.000 đ
Xuất bản: 12/2022
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách là công trình được nghiên cứu, biên soạn dưới hình thức các mục từ, nhằm tuyên truyền, phổ biến rộng rãi những quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa. Nội dung cuốn sách gồm hai phần: Phần 1: Lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin về văn hóa; Phần 2: tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa. Cuốn sách giúp bạn đọc nâng cao nhận thức về văn hóa theo quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, từ đó hiểu sâu sắc hơn về sự nghiệp xây dựng, phát triển  văn hóa, con người Việt Nam hiện nay, chiến lược phát triển bền vững đất nước giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chủ động hội nhập quốc tế trong tình hình mới.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Trần Quốc Vượng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại (Ban Tuyên giáo Trung ương)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Phan Thăng An (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Lê Văn Lợi (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tiểu ban văn hóa, Xã hội, Con người (Hội đồng Lý luận Trung ương)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
  Giá tiền: 301.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ