Tác giả: GS.TSKH.VS. Cao Văn Phường (Chủ biên)
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: TS. Nguyễn Tri Thức
Giá tiền: 51.000 đ
Tác giả: TS. Tạ Thị Ngọc Lan (Chủ biên)
Giá tiền: 44.000 đ
Tác giả: TS. Hồ Xuân Mai – ThS. Phan Kim Thoa
Giá tiền: 90.000 đ
Tác giả: TS. Lê Văn Phục (Chủ biên)
Giá tiền: 122.000 đ
Tác giả: TS. Lê Văn Phong
Giá tiền: 58.000 đ
Tác giả: TS. Trương Bảo Thanh
Giá tiền: 75.000 đ
Tác giả: TS. Nguyễn Mạnh Thắng
Giá tiền: 216.000 đ
Tác giả: Đại học Quốc gia Lào - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
Giá tiền: 240.000 đ
Tác giả: Dương Xuân Đống
Giá tiền: 88.000 đ
« 2 3 4 5 6 »