Cách mạng là sáng tạo

Ngày đăng: 17/04/2012 - 10:04

 

Tên tuổi của V.I. Lênin vô cùng thân thiết đối với hàng triệu triệu người trên hành tinh của chúng ta. Lênin đã hiến dâng cả cuộc đời, trí tuệ thiên tài, tri thức rộng lớn, nghị lực vô tận của mình cho sự nghiệp vĩ đại - sự nghiệp đấu tranh giải phóng những người lao động khỏi ách áp bức dân tộc và áp bức xã hội, cho hoà bình và tương lai tươi sáng của các dân tộc trên toàn thế giới.

Trong lịch sử nhân loại đã có không ít những nhà tư tưởng, nhà hoạt động chính trị và nhà cải cách xã hội có sức thu hút quần chúng mạnh mẽ, phát động họ đứng lên đấu tranh chống áp bức, bất công, nhưng chỉ có V.I. Lênin mới có khả năng hiểu thấu những nhu cầu bức bách của sự phát triển xã hội và hơn nữa, có khả năng tìm ra những đột phá quyết định, nắm thời cơ và tạo thời cơ, mang đến cho cách mạng một sức mạnh dời non lấp biển. V.I. Lênin đã đi vào lịch sử như một nhà tư tưởng, nhà cách mạng vĩ đại: về mặt lý luận, Người đã phát triển toàn diện chủ nghĩa xã hội khoa học do C. Mác và Ph. Ăngghen sáng lập; còn về mặt thực tiễn, chính Lênin là người đầu tiên tổ chức thành công cuộc cách mạng XHCN trên thế giới. Đó là Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại.

Đột phá chủ nghĩa đế quốc: Chúng ta biết rằng những năm đầu thế kỷ XX, thời Lênin sống là thời kỳ thống trị của chủ nghĩa đế quốc, có Lênin và có Cách mạng Tháng Mười, thời đại ấy là thời đại cách mạng vô sản. Vì vậy có thể nói: sự sáng tạo của tư tưởng Lênin trước hết phải kể đến việc tìm khâu đột phá vào chủ nghĩa đế quốc, làm rung chuyển thế giới. Bằng cuộc Cách mạng Tháng Mười vĩ đại năm 1917 ở nước Nga, V.I. Lênin đã chứng minh cho cả thế giới biết rằng: Chủ nghĩa đế quốc là giai đoạn tột cùng của chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa tư bản lũng đoạn nhà nước là đêm trước của cách mạng vô sản.

Về mô hình chủ nghĩa xã hội: Sau khi Cách mạng Tháng Mười Nga thành công, mô hình CNXH mà Lênin tìm kiếm, xây dựng thực chất là một khai phá đầy sáng tạo. Lênin viết: Chúng ta không hề coi lý luận của Mác như là một cái gì đã xong xuôi hẳn và bất khả xâm phạm; trái lại, chúng ta tin rằng lý luận đó chỉ đặt nền móng cho môn khoa học mà những người XHCN cần phải phát triển hơn nữa về mọi mặt, nếu họ không muốn trở thành lạc hậu với cuộc sống … Khởi đầu công việc hoàn toàn mới mẻ ở nước Nga là  xây dựng cuộc sống mới XHCN, V.I. Lênin đã chủ trương thực hiện kế hoạch xây dựng nền kinh tế phi hàng hoá, phân phối sản phẩm và tự quản. Lênin coi tự quản là tính chất cơ bản của CNXH, coi Nhà nước là cần thiết để trấn áp những kẻ bóc lột và để tiến tới thủ tiêu hoàn toàn giai cấp. Kể cả chính sách “Cộng sản thời chiến” hay chính sách “Kinh tế mới” được áp dụng trong những thời kỳ khó khăn nhất của đất nước, càng chứng minh tính đúng đắn và sáng tạo tuyệt vời của V.I. Lênin trong quá trình đấu tranh cách mạng.

Từ những luận điểm lý thuyết, mô hình xây dựng CNXH, Lênin đã thể hiện  sự vận dụng tài tình những tư tưởng của học thuyết Mác vào điều kiện cụ thể của nước Nga lúc đó. Lênin tìm mọi biện pháp để phát triển lực lượng sản xuất, chủ trương phát triển chủ nghĩa tư bản Nhà nước bên trong nhà nước chuyên chính vô sản v.v.. Tiếc thay, sau khi Lênin qua đời, mô hình CNXH do Người phác hoạ những nét ban đầu không được kế thừa đúng đắn và phát triển sáng tạo. Mặt khác, theo học thuyết Mác - Lênin, để xây dựng thành công một phương thức sản xuất cao hơn chủ nghĩa tư bản thì tất yếu phải là một công việc đầy khó khăn và lâu dài, đòi hỏi tính tự giác cao và không ngừng sáng tạo một cách có nguyên tắc. Nhưng thực tế CNXH hiện thực ở Liên Xô và Đông Âu vào những thập kỷ 70-80 của thế kỷ XX có lúc đã không sáng tạo, thậm chí ở giai đoạn tồn tại cuối cùng của nó (thập kỷ 80, đầu 90 thế kỷ XX), những nguyên tắc của chủ nghĩa Mác - Lênin còn bị phá vỡ nghiêm trọng. Thiếu sáng tạo hoặc nhân danh sáng tạo mà từ bỏ nguyên tắc đều là những nguyên nhân trong rất nhiều nguyên nhân làm đổ vỡ CNXH hiện thực ở Liên Xô (cũ) và các nước XHCH ở Đông Âu..

Trong cuộc trường chinh của dân tộc ta, nhất là kể từ khi tiếp cận chân lý Mác - Lênin, Đảng ta - đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại - không hề coi chủ nghĩa Mác - Lênin là một “khuôn vàng, thước ngọc” sẵn có, một bộ sách tra cứu nằm lòng, có thể mở ra là áp dụng được mọi điều, mọi nhẽ cho các cuộc đấu trang cách mạng; trái lại, với phép biện chứng của lịch sử và tư duy năng động, Đảng ta và Bác Hồ kính yêu luôn biết vận dụng một cách sáng tạo nền tảng lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin (như kim chỉ nam cho mọi hoạt động nhận thức và hành động) vào hoàn cảnh cụ thể của cách mạng Việt Nam.

Thực tiễn đấu tranh giải phóng dân tộc, các cuộc kháng chiến chống xâm lăng và sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, công cuộc đổi mới trên đất nước ta trong suốt hơn 80 qua là một minh chứng hùng hồn cho điều đó. Tuân theo di huấn của V.I. Lênin, Đảng ta hiểu rằng: sáng tạo cách mạng chính là việc giữ vững nguyên tắc và mềm dẻo về phương pháp; giữ vững mục đích và mềm dẻo khi sử dụng phương tiện. Nguyên tắc cao nhất của Lênin là xây dựng Đảng kiểu mới của giai cấp công nhân - hạt nhân lãnh đạo xây dựng CNXH. Mục đích là điện khí hoá, công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước. Nhưng phương tiện, giải pháp sử dụng để thực hiện luôn phải linh hoạt. Nhầm lẫn giữa mục đích và phương tiện sẽ là sai lầm nghiêm trọng dẫn đến đổ vỡ và thất bại.

Học tập Lênin, thương quý Lênin, trong mỗi chúng ta có thêm niềm tự hào về Đảng và Bác Hồ kính yêu, về nhân dân ta anh hùng. Trong sự nghiệp xây dựng CNXH và công cuộc đổi mới của đất nước ngày hôm nay - nhất là thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”- trách nhiệm của mỗi chúng ta là càng phải làm cho tinh thần Lênin, sức sáng tạo của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh luôn luôn sống động.

Cách mạng phải sáng tạo. Đó là bài học của hôm qua, hôm nay và cả mai sau.

Hữu Giới

Bình luận

Bài viết liên quan | Xem tất cả