Lễ công bố Quyết định thành lập Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2011-2016

Ngày đăng: 20/12/2011 - 15:12

Ngày 20-12-2011, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Lễ Công bố Quyết định kiện toàn Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương. Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tham dự và chỉ đạo buổi Lễ. Cùng tham dự có các đồng chí đại diện lãnh đạo, thành viên, nguyên thành viên Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương. Đồng chí Nguyễn Duy Hùng, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật tham dự buổi Lễ.

dchi_Dinh_The_Huynh

 Đồng chí Đinh Thế Huynh, UVBCT, BTTW Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo TW chụp ảnh lưu niệm   với Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng TW

Theo Quyết định số 499-QĐ/BTGTW, ngày 26-10-2011 của Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2011-2016 có 21 đồng chí; GS.TS. Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương là Chủ tịch; PGS.TS. Phạm Văn Linh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương là Phó Chủ tịch Thường trực; GS.TSKH. Phạm Mạnh Hùng là Phó Chủ tịch chuyên trách; PGS.TS. Vũ Văn Phúc, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản là Phó Chủ tịch. TS. Nguyễn Duy Hùng, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật được bổ nhiệm là Ủy viên Hội đồng.   

Với mục tiêu đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng chỉ đạo, phối hợp triển khai công tác nghiên cứu khoa học, thiết thực góp phần giúp các ban, cơ quan Đảng Trung ương làm tốt công tác tham mưu, tư vấn cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Hội đồng đã xây dựng chương trình hành động nhiệm kỳ 2011-2016. Nội dung chương trình hành động tập trung vào các vấn đề:

Một là, nâng cao chất lượng nghiên cứu, ứng dụng các đề tài, đề án khoa học, phục vụ trực tiếp, thiết thực, hiệu quả công tác tham mưu, tư vấn của các ban, cơ quan Đảng Trung ương. Nghiên cứu xây dựng và triển khai quy trình quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và sử dụng các kết quả nghiên cứu, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, hướng vào những khâu trọng yếu như: Hoàn thiện quy trình định hướng và lựa chọn đề tài, đề án; đổi mới mô hình tổ chức nghiên cứu khoa học, trong đó chú trọng mở rộng mô hình nghiên cứu liên ngành, liên đơn vị; đổi mới quy trình, nâng cao chất lượng các khâu: hướng dẫn, chuẩn bị, thẩm định các bản thuyết minh đề tài, đề án, kiểm tra, giám sát, nghiệm thu, đánh giá và ứng dụng kết quả nghiên cứu vào hoạt động thực tiễn.

Hai là, tổ chức tốt các hoạt động nghiên cứu, thông tin khoa học. Chủ trì, hoặc phối hợp tổ chức các hội thảo, tọa đàm khoa học, xuất bản các ấn phẩm của Hội đồng bảo đảm chất lượng.

Ba là, chú trọng bồi dưỡng phương pháp, kỹ năng, kinh nghiệm nghiên cứu khoa học cho đội ngũ cán bộ các cơ quan Đảng Trung ương và một số cơ quan tham mưu của cấp ủy đảng địa phương khi có nhu cầu.

Bốn là, xây dựng và từng bước mở rộng quan hệ trao đổi, hợp tác quốc tế trên lĩnh vực nghiên cứu, thông tin khoa học.

Năm là, hoàn thiện tổ chức, xây dựng nền nếp, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng, Văn phòng, Ban Thư ký Hội đồng.

Phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho Hội đồng, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá cao vai trò của Hội đồng trong tình hình mới. Đồng chí khẳng định: Sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế của đất nước ta diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước đang biến động mau lẹ, sâu sắc. Các cơ quan Đảng ở Trung ương đang đứng trước nhiều vấn đề rất mới và khó, cần phải được nghiên cứu thấu đáo, có cơ sở khoa học và lý luận để tham mưu, đề xuất với Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Hội đồng cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, trong đó tính thiết thực, hiệu quả, tránh sa vào những vấn đề chung chung, phải trở thành sợi chỉ đỏ xuyên suốt mọi hoạt động của Hội đồng từ khâu chọn đề tài đến toàn bộ quá trình nghiên cứu, ứng dụng triển khai. Chú trọng đến công tác đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ nghiên cứu trong các cơ quan Trung ương, đặc biệt là cán bộ trẻ. Tập trung kiện toàn Hội đồng theo hướng tinh gọn, hoạt động nền nếp, khoa học; phấn đấu xây dựng Hội đồng, cơ quan Hội đồng thành đơn vị mẫu về phong cách làm việc, thật sự đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, văn hóa, thành địa chỉ tin cậy và thân thiết của các ban, cơ quan Đảng Trung ương.

 Sau buổi Lễ, Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương đã họp phiên thứ nhất nhằm triển khai Thông báo phân công nhiệm vụ của Thường trực Hội đồng, thông qua Chương trình công tác nhiệm kỳ 2011-2016, Kế hoạch công tác năm 2012.

PV

Bình luận

Bài viết liên quan | Xem tất cả