Nâng cao năng lực, hiệu quả tham mưu trong triển khai, thực hiện NQ Đại hội XI tại các cơ quan Đảng Trung ương

Ngày đăng: 16/11/2011 - 10:11

 Ngày 15/11, Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng tổ chức Hội thảo “Nâng cao năng lực, hiệu quả tham mưu trong công tác triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng tại các cơ quan Đảng Trung ương”.

Tham dự Hội thảo có đồng chí Vũ Ngọc Hoàng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các cơ quan Đảng Trung ương, cùng đội ngũ chuyên gia, các nhà khoa học, cán bộ lãnh đạo cấp vụ đã và đang trực tiếp nhiều năm làm công tác tham mưu tại các cơ quan Đảng Trung ương.

Công tác tham mưu của các cơ quan Đảng Trung ương có tầm quan trọng to lớn và có ý nghĩa chiến lược, giúp lãnh đạo Đảng và Nhà nước đưa ra những phương án xử lý chính xác và quyết sách tối ưu nhất trong quá trình ra quyết định điều hành và lãnh đại đất nước. Trong những nhiệm kỳ Đại hội Đảng gần đây, công tác nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn đã có những bước đổi mới, được thể hiện rõ trong nội dung Nghị quyết của các kỳ Đại hội. Công tác tham mưu ở các cơ quan Đảng đã có những tiến bộ nhất định, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Trong quá trình triển khai Nghị quyết Đại hội XI, các cơ quan Đảng Trung ương là những đơn vị tiên phong trong việc tổ chức quán triệt và thực hiện. Trước những biến đổi khó lường trong nước và quốc tế trên tất cả các lĩnh vực, đòi hỏi công tác tham mưu của các cơ quan Đảng Trung ương phải ngày càng nhạy bén và có hiệu quả thiết thực. Các ý kiến tham mưu phải là sản phẩm trí tuệ có chất lượng cao. Trong 5 năm tới, các cơ quan Đảng Trung ương cần phát huy hơn nữa sức mạnh của đội ngũ cán bộ tham mưu, đó và nguồn lực quan trọng trong việc triển khai thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.

Hội thảo tập trung thảo luận một số vấn đề trong các lĩnh vực: Chính trị - xây dựng Đảng, an ninh - quốc phòng, đối ngoại, văn hóa, kinh tế - xã hội, con người; thảo luận các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI tại các cơ quan Đảng Trung ương, nhằm đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Đặc biệt Hội thảo tập trung thảo luận và làm rõ nét hơn ba khâu đột phá trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020, đó là: Hoàn thiện thể chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, trọng tâm là tạo lập môi trường cạnh tranh bình đẳng và cải cách hành chính; Phát triển nhanh nguồn nhân lực chất lượng cao, tập trung vào việc đổi mới căn bản toàn diện nền giáo dục quốc dân; gắn kết chặt chẽ phát triển nguồn nhân lực với phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ; Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, với một số công trình hiện đại, tập trung vào hệ thống giao thông và hạ tầng đô thị lớn.

Kết quả của Hội thảo sẽ giúp các cơ quan Đảng Trung ương có thêm cơ sở khoa học để nâng cao năng lực và hiệu quả công tác tham mưu, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị trong nhiệm kỳ khóa XI.

Rút kinh nghiệm từ những thành công của những cuộc Hội thảo khoa học do Hội đồng tổ chức trước đây, Hội thảo lần này tiếp tục được cải tiến, đổi mới, tận dụng thời gian, phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, hoàn thành tốt chương trình đã đề ra.

Hội thảo diễn ra trong một ngày./.

Duy Hưng

Theo Tapchituyengiao

Bình luận

Bài viết liên quan | Xem tất cả