Phát huy sức trẻ, hiện thực hóa khát vọng đất nước

Ngày đăng: 15/12/2022 - 09:12

Ngày 15/12/2022, tại Hà Nội, Ðại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII Ðoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh - sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ chính thức khai mạc, với sự tham dự của 980 đại biểu, đại diện hơn 22 triệu cán bộ, đoàn viên, thanh niên cả nước.

Đại hội có khẩu hiệu hành động: “Khát vọng - Đoàn kết - Bản lĩnh - Tiên phong - Sáng tạo”, với quyết tâm xây dựng thế hệ thanh niên phát triển toàn diện, giàu lòng yêu nước, có ý chí tự cường, tự hào dân tộc; có lý tưởng cách mạng, hoài bão, khát vọng vươn lên xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc; có đạo đức, ý thức công dân, chấp hành pháp luật; có sức khỏe, văn hóa, kiến thức khoa học, công nghệ, kỹ năng sống, nghề nghiệp, ý chí lập thân, lập nghiệp, năng động, sáng tạo.

Nhiệm kỳ qua, dù bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có những diễn biến phức tạp, khó lường, đất nước ta đứng trước nhiều thuận lợi, nhưng cũng không ít khó khăn, thời cơ, thách thức đan xen, các phong trào, hoạt động của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vẫn tiếp tục có bước phát triển mới, khẳng định rõ vai trò xung kích, tinh thần tình nguyện, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, đóng góp tích cực vào quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; tạo môi trường phong phú, rộng lớn để phát huy, rèn luyện thanh niên.

Qua đó, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần giải quyết ngày càng tốt hơn nhu cầu, nguyện vọng, bảo đảm quyền, lợi ích và nhu cầu chính đáng của tuổi trẻ.

Tuy nhiên, hiện vẫn còn tình trạng một bộ phận thanh niên có biểu hiện xa rời lý tưởng cách mạng, thiếu niềm tin vào sự phát triển của đất nước, thiếu bản lĩnh trước những thông tin xuyên tạc của các thế lực thù địch. Việc dự báo, nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng, định hướng đoàn viên, thanh niên ở nhiều nơi chưa kịp thời, nhất là với các đối tượng thanh niên khu vực đặc thù, yếu thế.

Chất lượng sinh hoạt, hoạt động của các chi đoàn trên địa bàn dân cư, nông thôn, miền núi… nhiều lúc, nhiều nơi còn yếu, chưa đáp ứng yêu cầu, hoàn cảnh mới. Vẫn còn cơ sở Đoàn chưa chủ động đổi mới, chủ quan, vận hành thiếu khoa học khiến nguồn lực tham gia các phong trào hành động cách mạng chưa đạt hiệu quả cao nên lãng phí. Công tác quản lý, điều phối các hoạt động tình nguyện còn hạn chế. Vai trò của tổ chức Đoàn ở một số địa phương còn mờ nhạt bởi sự chậm trễ trong nghiên cứu, đưa ra giải pháp đồng hành với thanh niên...

Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, đặt niềm tin sâu sắc, kỳ vọng to lớn, tạo mọi điều kiện thuận lợi chăm lo, giáo dục, bồi dưỡng và phát huy vai trò thế hệ trẻ. Đại bộ phận thanh niên ý thức rõ trách nhiệm của mình đối với Tổ quốc và nhân dân, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường phát triển của đất nước. Chính vì vậy, tổ chức Đoàn cần không ngừng đổi mới, xung kích nhận và thực hiện tốt các việc khó, việc mới, gắn với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và thanh niên, nhất là những vấn đề người dân quan tâm.

Để làm tốt mục tiêu đó, các chương trình, phong trào tuổi trẻ cần tập trung khơi dậy tinh thần yêu nước và sức trẻ của thanh niên, đổi mới mạnh mẽ, thực chất các hoạt động tình nguyện, coi đây là nền tảng, cơ sở phát huy vai trò, trí tuệ của tuổi trẻ; quan tâm hơn nữa các hoạt động sáng tạo, làm chủ khoa học - công nghệ, hội nhập quốc tế, luôn đồng hành với thanh niên trong học tập, khởi nghiệp, lập nghiệp, rèn luyện và phát triển kỹ năng, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần; đề cao, khơi dậy mạnh mẽ trách nhiệm của thanh niên với Tổ quốc, đất nước. Góp phần xây dựng thế hệ trẻ với lòng yêu nước nồng nàn, bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn nỗ lực rèn luyện, sáng tạo vì tương lai tươi sáng của bản thân và sự phồn vinh của dân tộc.

Với nhiệm vụ, trách nhiệm của tổ chức Đoàn trong thời kỳ mới của đất nước, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đang nỗ lực phấn đấu, quyết tâm xây dựng, đổi mới phong trào, chương trình hành động theo hướng có hiệu quả cụ thể, các giải pháp đề ra phải bám sát tình hình thanh niên.

Các cấp ủy đảng, chính quyền cần tiếp tục chăm lo, quan tâm thanh niên và công tác thanh niên thông qua việc thực hiện tốt các chính sách của Ðảng, pháp luật của Nhà nước về thanh niên, quan tâm, chú trọng các hoạt động đối thoại với thanh niên, tạo cơ hội, môi trường để tuổi trẻ phấn đấu, rèn luyện phát huy sức trẻ kịp thời định hướng cũng như giải quyết, đáp ứng những vấn đề chính đáng của thanh niên để tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xứng đáng là lực lượng tiên phong, xung kích thực hiện những nhiệm vụ quan trọng của đất nước, qua đó tạo bước đột phá về chất lượng công tác đoàn và phong trào thanh niên.

Theo Báo Nhân dân điện tử

Bình luận

Bài viết liên quan | Xem tất cả