Đẩy mạnh việc triển khai NQTW 7 (khoá X) về Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH

Ngày đăng: 16/08/2011 - 08:08

Nghị quyết số 27- NQ/TW (khoá X) về Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đã đáp ứng sự mong mỏi của đội ngũ trí thức, cán bộ, đảng viên và nhân dân nói chung; đã tạo ra sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức, hiệp hội và bản thân đội ngũ trí thức.

Ngày 15/8, tại Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 27 NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Đây là hoạt động tiếp theo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về chủ đề xây dựng đội ngũ trí thức sau chuyến thăm và làm việc với Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam ngày 13/8. Cùng dự với đồng chí Tổng Bí thư, có đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ và đại diện lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành, đoàn thể...ở Trung ương.

Tại buổi làm việc, đồng chí Vũ Ngọc Hoàng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đã trình bày báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 27 NQ/TW. Đồng chí nêu rõ: Nghị quyết số 27 NQ/TW là Nghị quyết chuyên đề về công tác trí thức của Đảng; Nghị quyết đã khẳng định vai trò to lớn của trí thức Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Một số kết quả cụ thể về tình hình thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của NQ/TW7 về xây dựng đội ngũ trí thức là hoàn thiện môi trường và điều kiện cho hoạt động của trí thức; thực hiện chính sách trọng dụng, đãi ngộ và tôn vinh trí thức; tạo một số chuyển biến mới trong đào tạo, bồi dưỡng trí thức; đề cao trách nhiệm của trí thức, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của các hội trí thức; nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo của Đảng đối với đội ngũ trí thức.

Toàn cảnh buổi làm việc


Tại buổi làm việc, các đại biểu đã nhất trí cao với nội dung báo cáo của Ban Tuyên giáo Trung ương; ghi nhận các kết quả đã đạt được; đồng thời thẳng thắn vạch ra những hạn chế trong 3 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW. Đó là: vẫn còn một số bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và cấp ủy, chính quyền địa phương chưa có kế hoạch triển khai Nghị quyết; chính sách tiền lương và chế độ chính sách nói chung đối với trí thức còn nhiều bất cập; chưa có chính sách đãi ngộ có tính đột phá đối với các nhóm trí thức đặc biệt; các nguồn lực đảm bảo thực hiện Nghị quyết chưa được chuẩn bị đầy đủ; nhiều tâm tư, nguyện vọng, trăn trở của trí thức chưa được nắm bắt, giải quyết thỏa đáng; chưa có cơ chế chủ động huy động, tổ chức trí thức nghiên cứu, tham mưu về những vấn đề chiến lược nhạy cảm đối với sự phát triển của đất nước; chưa có sự quan tâm đúng mức đối với khoa học xã hội; vẫn tồn tại tình trạng hành chính hóa hoạt động của trí thức; khoa học về lãnh đạo, quản lý, phát huy đội ngũ trí thức còn nhiều điểm chưa sáng tỏ; cơ chế phân bổ ngân sách, quản lý kinh phí khoa học còn nhiều bất hợp lý,kéo dài nhiều năm chưa được tháo gỡ…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cũng khẳng định: Phát huy sức mạnh của đội ngũ trí thức là một trong những công tác được quan tâm thường xuyên của Chính phủ. Đó cũng là một phần trong đột phá chiến lược thứ hai là phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao. Chính phủ đã xây dựng, ban hành Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực đến năm 2020 cho các ngành, lĩnh vực, địa phương. Bản Quy hoạch là điểm đột phá nhằm đổi mới công tác giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ trong những năm tới.

Đồng chí cũng nêu rõ việc triển khai 5 nhóm giải pháp của Nghị quyết 27 bao gồm 32 giải pháp cụ thể không thể thực hiện ngay một lúc mà phải có lộ trình phù hợp. Đồng chí cũng đề xuất 5 nhiệm vụ trọng tâm để phát huy vai trò của trí thức thực hiện mục tiêu Nghị quyết 27 về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH là: Giao nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng cho đội ngũ trí thức, cho cá nhân các nhà khoa học để hoạt động khoa học và công nghệ thực sự là giải pháp hiệu quả cho phát triển các ngành, địa phương và đơn vị; Đổi mới cơ bản, toàn diện và đồng bộ tổ chức, cơ chế quản lý và cơ chế hoạt động khoa học và công nghệ; Phát triển đội ngũ trí thức có quy hoạch, kế hoạch; Có chương trình nhà ở cho trí thức (thuê, mua); Dân chủ trong hoạt động khoa học và công nghệ.

Các đại biểu trao đổi tại giờ 
giải lao của buổi làm việc


Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: Nghị quyết 27 NQ/TW đã đáp ứng sự mong mỏi của đội ngũ trí thức, cán bộ, đảng viên và nhân dân nói chung; đã tạo ra nhiều chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức, hiệp hội và bản thân đội ngũ trí thức. Với vai trò, vị trí là cơ quan tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Trung ương nghiêm túc ghi nhận những ý kiến, đánh giá, đề xuất… của các đại biểu tại buổi làm việc; tăng cường đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết số 27 NQ/TW và báo cáo kịp thời Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh Ban Tuyên giáo Trung ương đã chủ trì phối hợp với các đơn vị hữu quan chuẩn bị nghiêm túc, có chất lượng bản Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 27– NQ/TW; hoan nghênh lãnh đạo Chính phủ đã dành sự quan tâm thường xuyên đến xây dựng đội ngũ trí thức.

Đồng chí khẳng định: Thực tế đã chứng minh Nghị quyết số 27– NQ/TW ra đời kịp thời, có nội dung sát hợp, được triển khai đồng bộ, đem lại kết quả, thành tựu đáng ghi nhận, bước đầu đã phát huy tác dụng. Tuy nhiên, việc thực hiện Nghị quyết còn chậm, chưa thật sự nghiêm túc, phản ảnh ý thức chấp hành Nghị quyết của một số cấp ủy Đảng chưa cao.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả hơn Nghị quyết số 27– NQ/TW trong những năm tới, đồng chí Tổng Bí thư yêu cầu các cấp, các ngành nghiêm túc triển khai các nhiệm vụ sau đây:

Một là, tăng cường công tác tuyên truyền, công tác xây dựng, hoàn thiện chương trình hành động, kế hoạch triển khai, đôn đốc, kiểm tra. Phải đặc biệt quán triệt các quan điểm của Đảng về xây dựng đội ngũ trí thức, trong đó có quan điểm xây dựng đội ngũ trí thức vững mạnh là trực tiếp nâng tầm trí tuệ của dân tộc, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng.

Hai là, chú trọng cụ thể hóa Nghị quyết bằng việc đẩy mạnh xây dựng, bổ sung, hoàn thiện các đề án có liên quan đến xây dựng đội ngũ trí thức, với tinh thần chung là tạo cơ chế, chính sách đãi ngộ, coi trọng đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng nhân tài, tập hợp, đoàn kết, thu hút trí thức Việt kiều cống hiến, xây dựng đất nước. Mục tiêu của các đề án là xây dựng đội ngũ trí thức Việt Nam phát triển toàn diện, cả về số lượng và chất lượng theo tinh thần Nghị quyết số 27-NQ/TW.

Ba là, tích cực chỉ đạo có hiệu quả quá trình ban hành các nghị quyết của Trung ương khóa XI có liên quan đến Nghị quyết số 27-NQ/TW, trong đó có nghị quyết về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo; chiến lược phát triển công nghệ thông tin....

Bốn là, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, đổi mới cơ chế phối hợp việc thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW. Ban Tuyên giáo Trung ương cùng Văn phòng Trung ương thường xuyên tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư công tác chỉ đạo thực hiện, kiểm tra và chuẩn bị sơ kết, tổng kết nghị quyết.

Năm là, lựa chọn một số việc, lĩnh vực có thể làm ngay để tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả, coi đây là những đột phá để đẩy nhanh việc thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, tạo chuyển biến trên thực tế để tăng cường niềm tin của trí thức, đảng viên và nhân dân nói chung./.

Thu Hằng

Theo Tạp chí Tuyên giáo


Bình luận

Bài viết liên quan | Xem tất cả