Bất động sản trong nền kinh tế Việt Nam: Vai trò và khuyến nghị chính sách (Sách chuyên khảo)

Bất động sản trong nền kinh tế Việt Nam: Vai trò và khuyến nghị chính sách (Sách chuyên khảo)
Tác giả: TS. Đoàn Văn Bình (Chủ biên)
Số trang: 599 trang
Giá tiền: 600.000 đ
Xuất bản: 9/2022
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Ở Việt Nam hiện nay, thị trường bất động sản là một bộ phận trong hệ thống các loại thị trường của nền kinh tế, nếu xét ở khía cạnh điều chỉnh pháp luật thì thị trường này được hình thành muộn hơn so với các thị trường khác song lại có sự phát triển vượt bậc, chiếm ưu thế và luôn được nhắc đến như một mảng sáng trong thu hút đầu tư. Thị trường bất động sản đã và đang trở thành nhịp cầu nối cho các thị trường khác, góp phần phát triển đồng bộ các loại thị trường và đó là điều kiện quan trọng để cơ chế thị trường phát huy tác dụng. Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/662022 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao khẳng định: Thị trường bất động sản, trong đó có thị trường quyền sử dụng đất phát triển tương đối nhanh; thể chế, chính sách phát triển thị trường bất động sản và chính sách tài chính trong lĩnh vực đất đai từng bước được hoàn thiện. Chính sách ưu đãi về thuế, miễn giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã góp phần quan trọng thu hút đầu tư, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế - xã hội khó khăn. Chính sách đất đai về nhà ở xã hội đạt được một số kết quả quan trọng. Khung giá đất và bảng giá đất được xây dựng theo quy định, có tính đến giá phổ biến trên thị trường.

  Tuy nhiên, do những nguyên nhân khác nhau mà thị trường bất động sản thời gian qua chưa thực sự phát huy hết tiềm năng và sức mạnh, trong đó, cơ chế và chính sách đối với thị trường bất động sản chưa thực sự rõ nét, chưa phù hợp với thị trường bất động sản.

  Cuốn sách Bất động sản trong nền kinh tế Việt Nam - Vai trò và khuyến nghị chính sách do TS. Đoàn Văn Bình chủ biên là sản phẩm của sự kế thừa, cập nhật, bổ sung kết quả nghiên cứu đề tài cùng tên do TS. Đoàn Văn Bình làm chủ nhiêm. Nội dung cuốn sách gồm 3 chương. Chương 1, đề cập những vấn đề lý luận về bất động sản và vai trò của thị trường bất động sản trong nền kinh tế Việt Nam, kinh nghiệm của một số quốc gia trong việc phát triển thị trường bất động sản. Chương 2, phân tích thực trạng, vai trò của thị trường bất động sản đối với nền kinh tế Việt Nam và những vấn đề đặt ra như: đóng góp vào phát triển kinh tế và gia tăng tài sản quốc gia; đóng góp thông qua khả năng lan tỏa đến các ngành kinh tế quan trọng khác của nền kinh tế, nhất là các ngành liên quan trực tiếp; vai trò của ngành bất động sản đối với việc thu hút, gia tăng lao động; phát triển nhà ở và quá trình đô thị hóa; lượng hóa quy mô tài sản bất động sản của Việt Nam giai đoạn 2020 - 2030… làm cơ sở hoạch định chính sách và điều tiết thị trường. Chương 3, trên cơ sở phân tích thực trạng, dự báo xu hướng, nhóm tác giả đề ra những giải pháp và khuyến nghị chính sách nhằm phát huy vai trò của thị trường bất động sản đối với nền kinh tế Việt Nam.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Diane Coyle
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Michael E. Kraft - Scott R. Furlong
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Bùi Quang Tuấn - TS. Hà Huy Ngọc (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Văn Thạo -TS. Nguyễn Mạnh Hùng (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Phạm Minh Tuấn - PGS.TS. Nguyễn Thị Tuyết Mai - TS. Nguyễn Thị Thảo (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Trương Quốc Việt - ThS. Phạm Mai Linh (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 99.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Xuân Biên (Chủ biên)
  Giá tiền: 152.000 đ