Chính sách phát triển thị trường bất động sản ở Việt Nam

Chính sách phát triển thị trường bất động sản ở Việt Nam
Tác giả: TS. Đinh Văn Ân (chủ biên)
Số trang: 464 trang
Giá tiền: 65.000 đ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Thị trường bất động sản là một bộ phận quan trọng trong nền kinh tế thị trường. Ở nước ta, thị trường bất động sản Việt Nam là một bộ phận của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đây là một trong những đặc trưng riêng có của Việt Nam. Bên cạnh đó thị trường bất động sản Việt Nam lại được hình thành chính thức sau thị trường các yếu tố khác. Vì vậy hệ thống chính sách phát triển thị trường bất động sản Việt Nam cũng có những đặc thù riêng. Về triển vọng lâu dài, thị trường bất động sản Việt Nam sẽ còn phát triển và hoàn thiện của các thể chế thị trường.

  Nhằm cung cấp tài liệu tham khảo, nghiên cứu cho các cơ quan quản lý, các cơ quan hoạch định chính sách, các tổ chức, cá nhân quan tâm đến sự phát triển thị trường bất động sản Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách Chính sách phát triển thị trường bất động sản ở Việt Nam.
  Nội dung cuốn sách gồm ba phần:
  Phần thứ nhất: Cơ sở lý luận về thị trường bất động sản và kinh nghiệm quốc tế về chính sách phát triển thị trường bất động sản. Các tác giả đã đi sâu nghiên cứu chỉ ra đặc điểm, vai trò của thị trường bất động sản trong phát triển kinh tế và vai trò Nhà nước trong chính sách phát triển thị trường bất động sản ở nước ta; Nghiên cứu kinh nghiệm chính sách phát triển thị trường bất động sản ở các nước phát triển và kinh nghiệm từ một số nước, vùng lãnh thổ công nghiệp mới và đang phát triển như: Đức, Nhật Bản, Séc, Hàn Quốc, Trung Quốc, v.v..
  Phần thứ hai: tác giả tập trung nghiên cứu về Thực trạng chính sách phát triển thị trường bất động sản ở Việt Nam; Trên cơ sở thực trạng thị trường bất động sản ở nước ta, các tác giả đã đánh giá tổng quát về phát triển thị trường bất động sản và chính sách phát triển thị trường bất động sản Việt Nam với những đặc trương cơ bản, sự phát triển và sự trưởng thành cũng như những vấn đề đặt ra cho thị trường bất động sản Việt Nam trong những năm tới.
  Phần thứ ba: Tiếp tục hoàn thiện chính sách phát triển thị trường bất động sản Việt Nam trong thời gian tới. Phần này, các tác giả đã tập trung nếu lên những quan điểm, định hướng và những giải pháp tiếp tục hoàn thiện chính sách phát triển thị trường bất động sản Việt Nam đến năm 2020.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: PGS.TS. Phạm Minh Tuấn - PGS.TS. Nguyễn Thị Tuyết Mai - TS. Nguyễn Thị Thảo (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Trương Quốc Việt - ThS. Phạm Mai Linh (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 99.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Xuân Biên (Chủ biên)
  Giá tiền: 152.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Ngọc Sinh, PGS.TS. NGND. Trần Hiếu Nhuệ (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 115.000 đ
  Tác giả: Hal G. Rainey, Sergio Fernandez, Deanna Malatesta
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hirotaka Takeuchi và Ikujiro Nonaka
  Giá tiền: 385.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Bùi Quang Tuấn - TS. Hà Huy Ngọc (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 189.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Hoàng Văn Cường (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Klaus Schwab và Thierry Malleret
  Giá tiền: Liên hệ