Giảng dạy lý luận chính trị góp phần đấu tranh phòng, chống chiến lược "diễn biến hòa bình"

Ngày đăng: 22/09/2020 - 11:09

Chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch là chiến lược nhằm xóa bỏ chủ nghĩa xã hội, chống phá sự nghiệp cách mạng ở các quốc gia đi theo con đường chủ nghĩa xã hội, trong đó có Việt Nam. Qua nghiên cứu cho thấy, mặc dù “diễn biến hòa bình” không phải là nội dung giảng dạy chính, độc lập trong các nhà trường, mà chủ yếu được lồng ghép trong các môn học lý luận chính trị, nhưng đó là vấn đề thực tiễn nóng bỏng gắn liền với chủ nghĩa xã hội và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Do đó, giáo dục chính trị giữ vai trò vô cùng quan trọng trong giáo dục lập trường tư tưởng cho thế hệ trẻ, góp phần đấu tranh phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ khóa VII của Đảng Cộng sản Việt Nam (tháng 01/1994) đã chỉ ra một trong bốn nguy cơ lớn đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, đó là nguy cơ “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Trước bối cảnh tình hình hiện nay, các nguy cơ này tồn tại đan xen, tác động tổng hợp và diễn biến phức tạp, đặc biệt là sự tác động mạnh mẽ của nguy cơ “diễn biến hòa bình”- nguy cơ tác động từ bên ngoài nhằm làm chuyển hóa chế độ xã hội chủ nghĩa mà Đảng và Nhà nước ta đã lựa chọn. Để có thể đấu tranh phòng, chống nguy cơ “diễn biến hòa bình” một cách hiệu quả, bên cạnh hệ thống chính trị, các cơ quan chuyên trách, thì các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ cũng đóng vai trò hết sức quan trọng. Việc nâng cao nhận thức cho Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, về nguy cơ “diễn biến hòa bình” có thể được thực hiện thông qua nhiều biện pháp, trong đó giảng dạy lý luận chính trị là một cách thức hiệu quả.

1. Chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch

“Diễn biến hòa bình” là chiến lược quan trọng hàng đầu trong hệ chiến lược toàn cầu phản cách mạng do các thế lực thù địch tiến hành nhằm xóa bỏ chủ nghĩa xã hội bằng các biện pháp phi vũ trang, tập trung thúc đẩy xu hướng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ các nước xã hội chủ nghĩa và các nước độc lập dân tộc, làm chệch định hướng phát triển của các quốc gia, hướng theo quỹ đạo của chủ nghĩa tư bản.

Do ở vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng và luôn giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, Việt Nam là một trong những quốc gia trọng điểm chống phá của các thế lực thù địch. Nghiên cứu sự điều chỉnh chiến lược của các thế lực thù địch thời gian gần đây và dự báo trong những năm sắp tới cho thấy, các thế lực thù địch đang ráo riết thực hiện sự điều chỉnh chiến lược, biện pháp nhằm đẩy mạnh “diễn biến hòa bình”, chống phá độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, trong đó trọng điểm chống phá tập trung ở một số phương diện sau đây:

Một là, các thế lực thù địch âm mưu tác động đẩy mạnh “dân chủ hóa” trong hệ thống chính trị, đặc biệt là trong Đảng và bộ máy nhà nước, kích động nhằm gây mâu thuẫn, tạo sự tha hóa trong nội bộ của ta; đồng thời thúc đẩy cuộc “Cách mạng Nhung” như đã từng xảy ra ở Liên Xô và các nước Đông Âu vào cuối thế kỷ XX; đề cao vai trò của Quốc hội và Chính phủ nhằm hạ thấp sự lãnh đạo của Đảng, tuyệt đối hóa tính độc lập của các cơ quan pháp luật theo kịch bản “Cách mạng pháp luật” của Mỹ và các nước tư bản chủ nghĩa, từng bước tách các cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp ra khỏi Đảng Cộng sản Việt Nam.

Để làm được điều này, các thế lực thù địch tập trung tuyên truyền, xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh với nhiều luận điệu khác nhau, phát tán các tài liệu mang tính lý luận chứng minh “sự lỗi thời” của chủ nghĩa Mác - Lênin; phê phán hệ thống pháp luật của Việt Nam; phủ định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; xuyên tạc, phủ định lịch sử, cố ý khoét sâu những vấn đề lý luận xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, như “con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta”, “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”…

Hai là, lợi dụng quá trình Việt Nam đẩy mạnh hội nhập quốc tế để tiến hành cuộc xâm lăng mới về văn hóa, tăng cường đưa các quan niệm về giá trị văn hóa phương Tây vào nước ta; mượn việc đề cao giá trị dân chủ, nhân quyền và quan điểm đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập để tuyệt đối hóa các “chuẩn mực” giá trị của phương Tây, thông qua các phương tiện truyền thông và hệ thống giáo dục nhằm tác động, chuyển hóa định hướng giá trị trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân Việt Nam, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” về chính trị - tư tưởng trong nội bộ, hướng Việt Nam theo quỹ đạo của chủ nghĩa tư bản trong tương lai, kích động các đối tượng chống đối trong nước đòi áp dụng mô hình dân chủ phương Tây vào Việt Nam.

Để thực hiện mục tiêu trên, các thế lực thù địch sử dụng nhiều loại hình truyền thông khác nhau như: báo, đài, mạng xã hội để tuyên truyền, xuyên tạc, kích động, phá hoại tư tưởng. Chúng phát động cái gọi là các chiến dịch như “chuyển lửa về quê nhà”, “góp gió thành bão”, “ngọn nến dân chủ”, “niềm tin thắng bạo lực”… với những thông tin phản động nhằm tuyên truyền, kích động gây chia rẽ, ly gián trong nội bộ Đảng, chính quyền, gây mâu thuẫn giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân, làm suy yếu nội bộ, xói mòn niềm tin của một bộ phận cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân đối với vai trò lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa, tạo tiền đề thúc đẩy xu hướng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Thực tế cho thấy, đã xuất hiện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, “tự diễn biến” trong nội bộ. Một số cán bộ, đảng viên đã công khai bộc lộ quan điểm sai trái, phụ họa với luận điệu phản động, đòi thay đổi tên Đảng, tên nước, thiết lập đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập. Đây là thủ đoạn hết sức nguy hiểm, thâm độc nhằm phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Ba là, lợi dụng các điều kiện, cơ chế hội nhập kinh tế quốc tế và những khó khăn, hạn chế về kinh tế - xã hội của nước ta tác động vào đội ngũ cán bộ và các cơ quan hoạch định chiến lược nhằm chuyển hóa đường lối, chính sách và pháp luật của Việt Nam, nhất là chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và các chính sách vĩ mô đi chệch hướng xã hội chủ nghĩa, thúc đẩy “tư nhân hóa nền kinh tế”, bài xích kinh tế nhà nước nhằm xóa bỏ vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Thúc đẩy “tự do hóa” nền kinh tế nước ta theo hướng tư bản chủ nghĩa, làm cho kinh tế Việt Nam dần lệ thuộc vào các trung tâm kinh tế quốc tế, làm suy yếu vai trò của Nhà nước trong việc kiểm soát, điều hành nền kinh tế quốc gia.

Phát triển kinh tế tư nhân được xác định là một trong những động lực của nền kinh tế, là chính sách cần thiết và đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta. Song, lợi dụng chủ trương đó, các thế lực thù địch đã thực hiện ý đồ thúc đẩy kinh tế tư bản tư nhân phát triển, cố tình phủ định, tìm cách làm suy yếu, vô hiệu hóa, dần xóa đi vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước, đưa nền kinh tế nước nhà phát triển chệch định hướng xã hội chủ nghĩa.

Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, tham gia các tổ chức kinh tế quốc tế là chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước ta. Sự hợp tác kinh tế bình đẳng, cùng có lợi của nhiều nước và nhiều tổ chức kinh tế quốc tế đã tạo thuận lợi và thời cơ cho sự phát triển kinh tế Việt Nam trong những năm qua. Tuy nhiên, các thế lực thù địch cũng đã và đang lợi dụng các hoạt động kinh tế để thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” một cách mềm dẻo, âm thầm nhưng rất thâm độc và nguy hiểm. Thông qua các hoạt động kinh tế - hợp tác, đầu tư, liên kết, liên doanh, viện trợ... để đặt ra những điều kiện ràng buộc về chính trị, thậm chí gây sức ép chính trị, từng bước can thiệp vào nội bộ, tạo sự chuyển hóa theo quỹ đạo tư bản chủ nghĩa. Thực tế cho thấy, có một số cán bộ đã bị mua chuộc, lôi kéo, tha hóa dẫn đến suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống do rơi vào cạm bẫy kinh tế của các thế lực phản động, thù địch.

Bốn là, lợi dụng các vấn đề “dân tộc”, “tôn giáo”, “dân chủ”, “nhân quyền”, “đấu tranh chống quan liêu tham nhũng”, những bức xúc trong xã hội và Nhân dân… để kích động tư tưởng và các hành vi chống đối ở trong nước, thúc đẩy bùng nổ “cách mạng đường phố”, biểu tình gây rối, bạo loạn có vũ trang nhằm lật đổ chính quyền và chế độ xã hội chủ nghĩa, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế can thiệp, gây sức ép nhằm thúc đẩy “tiến trình dân chủ” ở Việt Nam.

Xác định tôn giáo và dân tộc là những vấn đề nhạy cảm, phức tạp, dễ gây xung đột xã hội, các thế lực thù địch đã tìm cách lợi dụng những sơ hở, thiếu sót của ta trong việc thực hiện chính sách tôn giáo, dân tộc nhằm xuyên tạc, vu cáo Nhà nước Việt Nam vi phạm tự do tín ngưỡng, đàn áp tôn giáo, vi phạm dân chủ, nhân quyền. Chúng kêu gọi “liên tôn”, kích động các đối tượng cực đoan chống đối trong các tôn giáo, thành lập tổ chức phản động, kích động quần chúng giáo dân đòi lại đất đai, cơ sở thờ tự đã hiến cho chính quyền; biểu tình, gây rối trật tự công cộng, tiến hành các hoạt động chống đối chính quyền gây mất ổn định chính trị - xã hội, tạo cớ để bên ngoài can thiệp. Tăng cường chỉ đạo hỗ trợ các lực lượng phản động người Việt ở nước ngoài và các phần tử chống đối chính trị trong nước, thúc đẩy hình thành các đảng phái chính trị đối lập, đẩy mạnh các hoạt động chống phá độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Bên cạnh đó, các thế lực thù địch còn tăng cường xâm nhập, tác động nhằm làm chệch hướng chủ trương, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta. Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện các âm mưu, thủ đoạn làm “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang nhân dân, nhất là đối với quân đội và công an, thúc đẩy xu hướng đòi “quốc gia hóa” quân đội, quân đội chỉ tuân theo Hiến pháp và pháp luật, bài xích cơ chế Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với quân đội nhằm tách quân đội khỏi sự lãnh đạo của Đảng…

2. Giảng dạy lý luận chính trị góp phần đấu tranh phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”

Kết luận số 94-KL/TW, ngày 28/3/2014 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đổi mới việc học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân đã chỉ rõ: “Học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân là giáo dục những vấn đề cơ bản nhất của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng; sát với thực tiễn, không máy móc, giáo điều, khô cứng; gắn với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”. Để giáo dục chính trị thực hiện tốt vai trò của mình trong đấu tranh phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, công tác giảng dạy lý luận chính trị cần thực hiện tốt một số biện pháp sau:

Một là, trong giảng dạy bộ môn Giáo dục chính trị, giảng viên cần làm rõ những nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam, làm cho thế giới quan Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh giữ vai trò chủ đạo trong đời sống tinh thần của mỗi học viên; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng. Chứng minh cho học viên thấy sự lựa chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội là một tất yếu lịch sử, phù hợp với quy luật khách quan. Đồng thời, làm rõ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong phát triển kinh tế, xây dựng đất nước giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Từ đó, góp phần đập tan những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, phản động về “sự lỗi thời” của chủ nghĩa Mác - Lênin, phê phán hệ thống pháp luật Việt Nam, phủ định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và xã hội.

Trong quá trình giảng dạy, giảng viên cần kết hợp giữa lý luận và thực tiễn. Kết hợp giữa lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh với thực tiễn lịch sử của đất nước đã trải qua dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam để chứng tỏ sự vận dụng đúng đắn, sáng tạo lý thuyết và thực tiễn.

Hai là, tăng cường giáo dục về lịch sử và truyền thống dân tộc; làm rõ đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng nền văn hóa mới, con người mới xã hội chủ nghĩa, đáp ứng được những yêu cầu của quá trình giao lưu và hội nhập văn hóa, từ đó giúp nâng cao “sức đề kháng” của nền văn hóa Việt Nam trước sự “xâm lăng” một cách ồ ạt của văn hóa Âu - Mỹ, để thế hệ trẻ có ý thức trong việc tiếp thu có chọn lọc các giá trị văn hóa bên ngoài, góp phần làm phong phú nền văn hóa dân tộc.

Để thực hiện mục tiêu trên, giáo dục chính trị cho học viên, sinh viên cần dựa trên quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về văn hóa. Theo Người, văn hóa vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự nghiệp cách mạng. Vai trò của văn hóa được thể hiện qua chức năng của văn hóa, đó là bồi dưỡng tư tưởng đúng đắn và tình cảm cao đẹp là lý tưởng cách mạng cao cả, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; bồi dưỡng những phẩm chất tốt đẹp, phong cách, lối sống lành mạnh, hướng con người tới chân - thiện - mỹ, không ngừng hoàn thiện bản thân mình. Trên cơ sở đó, Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra những nhiệm vụ xây dựng và phát triển văn hóa trong thời kỳ mới, đó là: xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; xây dựng văn hóa trong chính trị và kinh tế; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa; phát triển công nghiệp văn hóa đi đôi với xây dựng, hoàn thiện thị trường văn hóa; chủ động hội nhập quốc tế về văn hóa, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.

Ba là, trong nội dung giảng dạy lý luận chính trị cần làm rõ đường lối phát triển kinh tế của Đảng Cộng sản Việt Nam, tính tất yếu của việc xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam cũng như vai trò điều tiết vĩ mô nền kinh tế của Nhà nước, bảo đảm không chệch hướng xã hội chủ nghĩa trong quá trình phát triển kinh tế. Từ đó, góp phần giúp học viên thấy rõ được những âm mưu, thủ đoạn và phương thức tiến hành “diễn biến hòa bình” trong lĩnh vực kinh tế của các thế lực thù địch và định hướng đấu tranh của Đảng, Nhà nước ta.

Trong quá trình giảng dạy, giảng viên cần phân tích, chứng minh được tính đúng đắn, sáng tạo trong chủ trương, đường lối của Đảng đối với các vấn đề kinh tế mang tính chất trọng tâm và then chốt: đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa với phát triển kinh tế tri thức; kiên trì xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với các yêu cầu cơ bản: tốc độ tăng trưởng cao, phát huy tốt năng lực nội sinh, đồng thời chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, bảo đảm an sinh xã hội và phát triển bền vững. Để thực hiện được những mục tiêu đề ra, Đảng Cộng sản Việt Nam đã và đang tập trung vào 3 nội dung chủ yếu, đó là: phát triển khoa học và công nghệ, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển và sử dụng tối ưu nguồn nhân lực.

Bốn là, tập trung làm rõ chính sách tôn giáo, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước. Từ đó, trang bị cho học viên kiến thức và bản lĩnh chính trị trước những luận điệu xuyên tạc của kẻ thù nhằm gây mâu thuẫn, chia rẽ dân tộc, thực hiện “diễn biến hòa bình” ở nước ta.

Cần làm rõ chính sách đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời kỳ đổi mới để học viên hiểu rõ tầm quan trọng của việc mở rộng quan hệ đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế, thấy được đó là xu thế khách quan, là đòi hỏi cấp bách của đất nước, phù hợp với nguyện vọng của Nhân dân.

Bên cạnh đó, giảng viên cần thường xuyên cập nhật, cung cấp thông tin mới về tình hình trong nước, thế giới và chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta, hình thành thế giới quan khoa học cho học viên để nhận diện và phòng, chống “diễn biến hòa bình”, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Từ khóa: chiến lược “diễn biến hòa bình”; lý luận chính trị; đấu tranh phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

1. Trung tướng, PGS.TS. Nguyễn Tiến Bình: “Phòng, chống “diễn biến hòa bình” và nguy cơ “cách mạng màu” ở Việt Nam”, Tạp chí Quốc phòng toàn dân, số 9/2009.

2. Trung tướng, PGS.TS. Nguyễn Tiến Bình: “Tư duy mới về phòng, chống “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch đối với Việt Nam”, bài tham gia Hội thảo khoa học của Ban Chỉ đạo 609.

3. Trung tướng Đặng Văn Hiếu: “Nâng cao hiệu quả đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, góp phần phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa””, Tạp chí Công an nhân dân, Kỳ 1-8/2012.

4. Bộ Giáo dục và Đào tạo: Giáo trình giáo dục chính trị (dùng trong đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp hệ tuyển sinh tốt nghiệp trung học phổ thông và trung học cơ sở), Nxb. Giáo dục Việt Nam, Hà Nội, 2014.

5. Kết luận số 94-KL/TW, ngày 28/3/2014 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đổi mới việc học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Đại úy, ThS. Nguyễn Thị Quỳnh

Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I

Theo Tạp chí Nhịp cầu Tri thức

Bình luận