Tác giả: PGS.TS. Bùi Đức Thọ - PGS.TS. Trương Thị Nam Thắng (Đồng chủ biên)
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Phạm Minh Chính - Vương Quân Hoàng
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: TS. Đặng Kim Sơn (Chủ biên)
Giá tiền: 282.000 đ
Tác giả: TS. Lưu Thúy Hồng (Chủ biên)
Giá tiền: 113.000 đ
Tác giả: Dan Senor và Saul Singer; Người dịch: Trí Vương
Giá tiền: 119.000 đ
Tác giả: Nguyễn Văn Thành - Ockie Bosch - Nam Nguyễn - Fredmund Malik - Constantin Malik
Giá tiền: 190.000 đ
Tác giả: PGS. TS. Đan Đức Hiệp
Giá tiền: 227.000 đ
Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Chu Hồi (Chủ biên)
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Chu Hồi (Chủ biên), TS. Cao Lệ Quyên (Đồng chủ biên)
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Hoàng Khắc Nam (Chủ biên)
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Nguyễn Văn Thành - Ockie Bosch - Nam Nguyễn - Fredmund Malik - Constantin Malik
Giá tiền: Liên hệ
« 1 2 3 4 5 »