Tác giả: Dan Senor và Saul Singer; Người dịch: Trí Vương
Giá tiền: 119.000 đ
Tác giả: Nguyễn Văn Thành - Ockie Bosch - Nam Nguyễn - Fredmund Malik - Constantin Malik
Giá tiền: 190.000 đ
Tác giả: PGS. TS. Đan Đức Hiệp
Giá tiền: 227.000 đ
Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Chu Hồi (Chủ biên)
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Chu Hồi (Chủ biên), TS. Cao Lệ Quyên (Đồng chủ biên)
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Hoàng Khắc Nam (Chủ biên)
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Nguyễn Văn Thành - Ockie Bosch - Nam Nguyễn - Fredmund Malik - Constantin Malik
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: TS. Nguyễn Thị Kim Đoan
Giá tiền: 100.000 đ
Tác giả: TS. Nguyễn Thị Minh Phượng - TS. Thái Thị Kim Oanh (Đồng chủ biên)
Giá tiền: 83.000 đ
Tác giả: Kiểm toán nhà nước, Dự án EU - PFMO
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: PGS.TS. Trần Đình Thiên (Chủ biên)
Giá tiền: 159.000 đ
« 2 3 4 5 6 »