Một số vấn đề lý luận cơ bản của kinh tế chính trị Mác - Lênin (Sách tham khảo)

Một số vấn đề lý luận cơ bản của kinh tế chính trị Mác - Lênin (Sách tham khảo)
Tác giả: TS. Vũ Văn Hùng - TS. Hồ Kim Hương (Đồng chủ biên)
Số trang: 324 trang
Giá tiền: 85.000 đ
Xuất bản: 12-2019
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách gồm 6 chương, trình bày những vấn đề cơ bản về: hàng hóa và giá trị thặng dư; tiền tệ và tư bản; các hình thức biểu hiện của giá trị thặng dư; các giai đoạn phát triển của chủ nghĩa tư bản; một số vấn đề về công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam; kinh tế thị trường và thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

  Cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích phục vụ cho việc giảng dạy và học tập học phần Kinh tế chính trị Mác - Lênin.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Ph. Ăngghen
  Giá tiền: 22.000 đ
  Tác giả: PGS. Nguyễn Bằng Tường
  Giá tiền: 37.000 đ
  Tác giả: C. Mác
  Giá tiền: 1.734.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Lê Công Sự
  Giá tiền: 135.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Trần Đăng Sinh – PGS.TS. Nguyễn Thị Thọ (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 59.000 đ
  Tác giả: PGS. TS. Lê Minh Quân
  Giá tiền: 54.000 đ
  Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Thế Nghĩa - TS. Thái Thị Thu Hương (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 71.000 đ