Quan điểm kinh tế và chính trị về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội trong một số tác phẩm kinh điển Mác – Lênin

Quan điểm kinh tế và chính trị về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội trong một số tác phẩm kinh điển Mác – Lênin
Tác giả: TS. Phạm Ngọc Dũng (chủ biên)
Số trang: 384 trang
Giá tiền: 62.000 đ
Xuất bản:
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Để đáp ứng nhu cầu học tập, giảng dạy trong các học viện, nhà trường, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn Quan điểm kinh tế và chính trị về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội trong một số tác phẩm kinh điển Mác - Lênin do TS. Phạm Ngọc Dũng chủ biên. Cuốn sách giới thiệu quan điểm kinh tế và chính trị trong một số tác phẩm kinh điển Mác - Lênin về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và sau cùng là một số tác phẩm chủ yếu của C. Mác, Ph. Ăngghen, V.I.Lênin về quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

  Tác phẩm kinh điển Mác - Lênin là những tác phẩm chính luận của C. Mác, Ph. Ăngghen, V.I.Lênin phản ánh các quan điểm và học thuyết về sự phát triển, đặc biệt quy luật phát triển chủ nghĩa xã hội từ chủ nghĩa tư bản trên cả ba phương diện có quan hệ biện chứng với nhau: triết học, kinh tế chính trị và chủ nghĩa xã hội khoa học. Từ quan điểm đó, tác phẩm kinh điển Mác - Lênin trên lĩnh vực kinh tế và chính trị là những tác phẩm phản ánh quan điểm và học thuyết về các quy luật chi phối sản xuất và trao đổi, phân phối và tiêu dùng hàng hóa và dịch vụ trong xã hội loài người qua các hình thái kinh tế - xã hội.

  Do vậy, việc nghiên cứu, giới thiệu các tác phẩm kinh điển Mác - Lênin hiện nay có ý nghĩa quan trọng, góp phần đổi mới nội dung và phương pháp nghiên cứu, học tập kinh tế chính trị Mác - Lênin cũng như góp phần phát huy tính tích cực, vận dụng sáng tạo những quan điểm lý luận Mác - Lênin vào thực tiễn nhằm cải biến thực tiễn kinh tế - xã hội Việt Nam hiện nay.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Ph. Ăngghen
  Giá tiền: 22.000 đ
  Tác giả: PGS. Nguyễn Bằng Tường
  Giá tiền: 37.000 đ
  Tác giả: C. Mác
  Giá tiền: 1.734.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Lê Công Sự
  Giá tiền: 135.000 đ
  Tác giả: TS. Vũ Văn Hùng - TS. Hồ Kim Hương (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 85.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Trần Đăng Sinh – PGS.TS. Nguyễn Thị Thọ (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 59.000 đ
  Tác giả: PGS. TS. Lê Minh Quân
  Giá tiền: 54.000 đ
  Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Thế Nghĩa - TS. Thái Thị Thu Hương (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 71.000 đ