Tư tưởng chính trị của C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin và Hồ Chí Minh

Tư tưởng chính trị của C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin và Hồ Chí Minh
Tác giả: PGS. TS. Lê Minh Quân
Số trang: 328 trang
Giá tiền: 54.000 đ
Xuất bản: 2009
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nghiên cứu để nhận thức sâu sắc hơn, vận dụng và làm phong phú hơn kho tàng lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, trong đó có tư tưởng chính trị đáp ứng yêu cầu của tình hình mới là một trong những nhiệm vụ to lớn và khó khăn của công cuộc đổi mới ở nước ta hiện nay. Cho đến nay, việc nghiên cứu và vận dụng tư tưởng chính trị của chủ nghĩa Mác-V.I.Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh ở nước ta đã được triển khai trong nhiều bộ môn khoa học lý luận chính trị, nhất là những môn khoa học lý luận chính trị có tính nền tảng và chuyên ngành. Với sự ra đời của bộ môn Chính trị học, tư tưởng chính trị của C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin và Hồ Chí Minh trở thành đối tượng nghiên cứu trực tiếp và được nghiên cứu với tính cách là một chỉnh thể. Với phương pháp tiếp cận của Chính trị học, tư tưởng chính trị của C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin và Hồ Chí Minh được nghiên cứu một cách có hệ thống và với những phương pháp mới, bước đầu mang lại những kết quả nhất định và hứa hẹn nhiều triển vọng.

  Sự phát triển của các bộ môn khoa học chính trị, trong đó có bộ môn Chính trị học và môn học Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chính trị, nhằm đáp ứng yêu cầu của công cuộc đổi mới ở nước ta hiện nay, ngày càng đòi hỏi phải đi sâu nghiên cứu tư tưởng chính trị của C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin và Hồ Chí Minh. Những nghiên cứu này, một mặt, hướng tới những vấn đề lý thuyết của chính trị, nhất là những quan điểm có tính nền tảng của các nhà kinh điển về chính trị, mặt khác và quan trọng hơn, hướng tới những vấn đề chính trị thực tiễn từ công cuộc đổi mới, trong đó có đổi mới chính trị và mối quan hệ của nó với đổi mới kinh tế ở nước ta hiện nay. Sau lần xuất bản đầu tiên năm 2009, cuốn sách đã được nhiều bạn đọc, nhất là những người đang học tập và nghiên cứu các môn khoa học chính trị, trong đó có chính trị học, quan tâm. Để tiếp tục phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu, tham khảo và vận dụng tư tưởng chính trị của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tái bản cuốn sách: Tư tưởng chính trị của C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin và Hồ Chí Minh do PGS. TS. Lê Minh Quân, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, biên soạn.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Ph. Ăngghen
  Giá tiền: 22.000 đ
  Tác giả: PGS. Nguyễn Bằng Tường
  Giá tiền: 37.000 đ
  Tác giả: C. Mác
  Giá tiền: 1.734.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Lê Công Sự
  Giá tiền: 135.000 đ
  Tác giả: TS. Vũ Văn Hùng - TS. Hồ Kim Hương (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 85.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Trần Đăng Sinh – PGS.TS. Nguyễn Thị Thọ (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 59.000 đ
  Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Thế Nghĩa - TS. Thái Thị Thu Hương (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 71.000 đ