Thường thức về Triết học Mác - Lênin, quyển 1: Thế giới quan triết học duy vật biện chứng

Thường thức về Triết học Mác - Lênin, quyển 1: Thế giới quan triết học duy vật biện chứng
Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Số trang: 128 trang
Giá tiền: 51.000 đ
Xuất bản: Tháng 12/2022
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Thế giới quan là toàn bộ những quan điểm, quan niệm của con người về thế giới, về bản thân con người, về cuộc sống và vị trí của con người trong thế giới đó. Thế giới quan đóng vai trò định hướng cho toàn bộ cuộc sống của con người, từ thực tiễn đến

  hoạt động nhận thức thế giới cũng như tự nhận thức bản thân để từ đó xác định lý tưởng, hệ giá lối sống, nếp sống của mình. Thế giới quan triết học duy vật biện chứng giải thích đúng đắn về thế giới vật chất, về con người, về vị trí, vai trò của con người trong thế giới. Thế giới quan duy vật biện chứng được hình thành trên cơ sở thông qua lao động sản xuất, cuộc sống, thực nghiệm khoa học.

  Cuốn sách Thường thức về Triết học Mác - Lênin, quyển 1: Thế giới quan triết học duy vật biện chứng gồm hai phần: Phần I: Khái quát về thế giới quan; Phần II: Nội dung của thế giới quan triết học duy vật biện chứng; Phần III: Bồi dưỡng thế giới quan triết học duy vật biện chứng cho người Việt Nam hiện nay. Với nội dung cô đọng, súc tích, bảo đảm tính hệ thống, cập nhật, cuốn sách góp phần tuyên truyền, phổ biến kiến thức về thế giới quan triết học duy vật biện chứng đến đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 49.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 40.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 53.000 đ
  Tác giả: Học viện Báo chí và Tuyên truyền; Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Nguyễn Ngọc Vân (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Phạm Đi
  Giá tiền: 308.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Lương Trọng Thành - PGS.TS. Bùi Văn Dũng - TS. Lê Văn Phong (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ủy ban Kiểm tra Trung ương
  Giá tiền: 80.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Lê Hữu Nghĩa (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ủy ban Kiểm tra Trung ương
  Giá tiền: 80.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Thị Minh; TS. Nguyễn Thị Tố Uyên (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 187.000 đ