Thường thức về Triết học Mác - Lênin, quyển 1: Thế giới quan triết học duy vật biện chứng

Thường thức về Triết học Mác - Lênin, quyển 1: Thế giới quan triết học duy vật biện chứng
Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Số trang: 128 trang
Giá tiền: 51.000 đ
Xuất bản: 12/2022
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Thế giới quan là toàn bộ những quan điểm, quan niệm của con người về thế giới, về bản thân con người, về cuộc sống và vị trí của con người trong thế giới đó. Thế giới quan đóng vai trò định hướng cho toàn bộ cuộc sống của con người, từ thực tiễn đến

  hoạt động nhận thức thế giới cũng như tự nhận thức bản thân để từ đó xác định lý tưởng, hệ giá lối sống, nếp sống của mình. Thế giới quan triết học duy vật biện chứng giải thích đúng đắn về thế giới vật chất, về con người, về vị trí, vai trò của con người trong thế giới. Thế giới quan duy vật biện chứng được hình thành trên cơ sở thông qua lao động sản xuất, cuộc sống, thực nghiệm khoa học.

  Cuốn sách Thường thức về Triết học Mác - Lênin, quyển 1: Thế giới quan triết học duy vật biện chứng gồm hai phần: Phần I: Khái quát về thế giới quan; Phần II: Nội dung của thế giới quan triết học duy vật biện chứng; Phần III: Bồi dưỡng thế giới quan triết học duy vật biện chứng cho người Việt Nam hiện nay. Với nội dung cô đọng, súc tích, bảo đảm tính hệ thống, cập nhật, cuốn sách góp phần tuyên truyền, phổ biến kiến thức về thế giới quan triết học duy vật biện chứng đến đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Trần Quốc Vượng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại (Ban Tuyên giáo Trung ương)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Phan Thăng An (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Lê Văn Lợi (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tiểu ban văn hóa, Xã hội, Con người (Hội đồng Lý luận Trung ương)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
  Giá tiền: 301.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ