Những nguyên lý của chủ nghĩa Mác và nghiên cứu ứng dụng

Ngày đăng: 19/09/2022 - 09:09

Chủ nghĩa Mác ra đời vào những năm 40 của thế kỷ XIX, là thời kỳ phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa ở các nước Tây Âu đã phát triển mạnh mẽ trên nền tảng cuộc Cách mạng công nghiệp Anh vào cuối thế kỷ XVIII. Cách mạng công nghiệp không những đánh dấu bước chuyển mình từ nền sản xuất thủ công tư bản chủ nghĩa sang nền sản xuất đại công nghiệp tư bản chủ nghĩa mà còn làm thay đổi sâu sắc cục diện xã hội, trước hết là sự hình thành và phát triển của giai cấp vô sản. Thực tiễn cách mạng của giai cấp vô sản nảy sinh yêu cầu khách quan là cần được soi sáng bằng lý luận khoa học và đã được đáp ứng bằng sự ra đời của chủ nghĩa Mác; đồng thời đó cũng là tiền đề thực tiễn cho sự khái quát và phát triển lý luận của chủ nghĩa Mác. Với tư cách là chân lý khoa học, chủ nghĩa Mác chỉ rõ xu thế phát triển xã hội, đưa ra những dự báo và tư duy khoa học về xây dựng chủ nghĩa xã hội, tiến lên chủ nghĩa cộng sản, trong đó bao hàm những lý luận và phương pháp cơ bản cũng như phê phán các vấn đề trong sự phát triển của chủ nghĩa tư bản, đều là lý luận có tính chân lý phổ biến, là tư tưởng chỉ đạo và kim chỉ nam hành động cho sự nghiệp xây dựng hiện đại hóa của các nước xã hội chủ nghĩa.

Cuốn sách Những nguyên lý của chủ nghĩa Mác và nghiên cứu ứng dụng của GS.TS.Trình Ân Phú

Trung Quốc đã trải qua 40 năm cải cách mở cửa, sở dĩ đạt được nhiều thành tựu to lớn trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, tạo cơ sở vững chắc đưa quốc gia này tiếp tục tiến lên con đường xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc chính là dựa trên nền tảng những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác được Trung Quốc hóa. Việt Nam và Trung Quốc là hai nước xã hội chủ nghĩa do Đảng cộng sản lãnh đạo, có cùng mục tiêu xây dựng và phát triển đất nước giàu mạnh trong thời đại mới. Vì thế, việc nghiên cứu, tham khảo tình hình của Trung Quốc, đặc biệt là thành quả của việc nghiên cứu và ứng dụng lý luận chủ nghĩa Mác vào công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế, làm rõ vai trò chỉ đạo của chủ nghĩa Mác trong xây dựng Đảng và phát triển đất nước của Trung Quốc là điều cần thiết đối với Việt Nam trong bối cảnh hiện nay. Cuốn sách Những nguyên lý của chủ nghĩa Mác và nghiên cứu ứng dụng của GS. TS. Trình Ân Phú - một trong những nhà kinh tế học sáng tạo nhất của Trung Quốc, được Nhà xuất bản Khoa học xã hội Trung Quốc phát hành tháng 7/2020. Trên cơ sở tiếp tục khẳng định nền tảng lý luận và thực tiễn của việc làm giàu và phát triển chủ nghĩa Mác hiện nay, nội dung của cuốn sách đã hệ thống các quan điểm lý luận của chủ nghĩa Mác được vận dụng vào thực tiễn Trung Quốc, đi sâu phân tích và khái quát về “chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới”; “nghiên cứu về cải cách kinh tế”; “nghiên cứu về phát triển kinh tế”; “nghiên cứu về khai phá kinh tế”; “nghiên cứu về dân sinh”. Bên cạnh đó còn nghiên cứu về vấn đề quan trọng ở Trung Quốc hiện nay, là “cơ sở lý luận và tôn chỉ của tư tưởng Tập Cận Bình về phòng, chống tham nhũng”...

Những nội dung nghiên cứu, ứng dụng chủ nghĩa Mác là tiền đề cho việc đi sâu phân tích những vấn đề nổi bật trong lĩnh vực kinh tế ở Trung Quốc cũng như quan hệ kinh tế quốc tế của Trung Quốc với thế giới hiện nay, trong đó tập trung đi sâu phân tích về cuộc chiến tranh thương mại Trung - Mỹ; về sự độc quyền và chống độc quyền trong nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa; về quan hệ giữa kinh tế nhà nước và kinh tế tư nhân; về nâng cao năng lực cạnh tranh toàn diện của Trung Quốc trong hệ thống kinh tế thế giới; về kinh tế vi mô và kinh tế vĩ mô của nền kinh tế quốc dân Trung Quốc hiện nay... Cuốn sách là tài liệu tham khảo bổ ích đối với các nhà nghiên cứu, các học giả, các nhà hoạch định chính sách cũng như đông đảo bạn đọc quan tâm đến vấn đề này.

Bình luận